Friday, October 2, 2009

Pengenalan Perniagaan Milik Tunggal dan Perkongsian

Kalau T idak Tahu Bertanya

Malu Bertanya Sesat Jalan

1.0 PENGENALAN

Perbincangan tentang bagaimana memilih bidang perniagaan yang sesuai untuk diceburi oleh usahawan telah dikupas dalam buku saya bertajuk Menjana Minda Usahawan. Apakah langkah-langkah yang perlu anda lakukan seterusnya? Patutkah anda menubuhkan perniagaan milik tunggal, firma perkongsian ataupun syarikat persendirian? Sebagai seorang yang terlibat dalam memberikan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat dan pengurusan perniagaan kepada lebih 400 buah syarikat bersaiz kecil dan sederhana selama lebih 20 tahun, saya dapati topik ini merupakan perkara pokok yang wajib diketahui oleh semua usahawan. Topik ini ibarat pintu gerbang alam keusahawanan, tanpanya bermaksud anda memasuki alam keusahawanan itu tanpa melalui pintunya.

Oleh itu, buku ini bertujuan memberikan anda suatu asas pengetahuan yang kukuh tentang jenis dan bentuk organisasi perniagaan yang wujud di Malaysia. Bab 1 ini akan membincangkan ciri-ciri jenis perniagaan milik tunggal dan perkongsian serta menyatakan kelebihan dan kelemahannya dari kaca mata undang-undang dan strategi perniagaan. Tidak ketingalan, Bab 1 ini juga membincangkan cara-cara penubuhan jenis-jenis perniagaan tersebut supaya para usahawan dapat suatu panduan yang tepat, menyeluruh di samping mempraktikannya. Di bahagian akhir bab ini disertakan contoh perjanjian perkongsian sebagai panduan yang amat berguna supaya dapat membantu anda dalam membuat keputusan yang betul.

1.1 MEMILIH BENTUK ORGANISASI PERNIAGAAN

Sebelum memilih bentuk organisasi perniagaan yang sesuai, adalah disyorkan anda dapatkan khidmat nasihat daripada setiausaha syarikat, peguam ataupun akauntan terlebih dahulu. Berdasarkan pengalaman saya, ramai usahawan tidak menghiraukan aspek perundingan pra-perniagaan terlebih dahulu dan mereka mengambil sikap sambil lewa sahaja. Akibatnya, mereka tidak dapat suatu bimbingan yang betul tentang perkara yang sebenarnya tentang bentuk organisasi perniagaan di peringkat awal lagi. Justeru, kegagalan membuat keputusan yang tepat untuk memilih bentuk perniagaan yang sesuai bagi perniagaan anda boleh menyebabkan anda mengalami kerugian yang besar.

Seperkara lagi, pastikan anda telah menyediakan rancangan perniagaan yang lengkap sebelum memulakan perniagaan kerana hal ini dapat menjimatkan masa, tenaga dan pembaziran wang. Belajarlah tentang cara-cara membuat rancangan perniagaan yang lengkap dengan mengikuti kursus-kursus keusahawanan. Rancangan perniagaan ibarat rangka. Bolehkah anda membina rumah tanpa rangka? Dengan adanya rancangan perniagaan, kerja-kerja anda menjadi lebih sistematik; dan anda dapat memastikan tahap perlaksanaan projek tersebut berjalan lancar. Perkara sebegini dapat memininumkan kesilapan yang melibatkan kos dan darjah kegagalan yang tinggi dapat dielakkan pada masa hadapan. Ingatlah bahawa kita tidak boleh merancang segalanya dalam kepala tanpa menulisnya di atas kertas.

Organisasi perniagaan seperti koperasi tidak dibincangkan dalam buku ini memandangkan koperasi bukanlah satu bentuk perniagaan yang sesuai untuk seseorang usahawan. Pada kebiasaannya, terdapat dua bentuk organisasi perniagaan yang popular di Malaysia dan dapat dikelaskan seperti berikut:

(a) firma perniagaan yang terdiri daripada:

· perniagaan milik tunggal, dan

· perkongsian.

(b) syarikat berdaftar, yang terdiri daripada:

· syarikat terhad oleh syer

· syarikat terhad oleh jaminan

· syarikat terhad oleh syer dan jaminan

· syarikat tidak berhad

Dari sudut perundangan pula, aktiviti kedua-dua jenis organisasi perniagaan di atas tertakluk di bawah undang-undang berikut:

(a) firma perniagaan hendaklah didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (disemak semula 1978). Firma ini termasuklah milik tunggal dan perkongsian.

(b) syarikat berdaftar hendaklah didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965.

Walau bagaimanapun, bukan semua jenis perniagaan perlu didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1965. Terdapat jenis-jenis perniagaan yang dikecualikan daripada didaftarkan menurut seksyen 4 dan Jadual Pertama Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Jenis-jenis perniagaan yang dikecualikan tersebut ialah:

(a) mana-mana perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965.

(b) sesuatu perniagaan yang dimiliki oleh Kerajaan atau mana-mana badan awam yang diperbadankan.

(c) sesebuah persatuan yang dikecualikan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang sedang berkuatkuasa berhubungan dengan pendaftaran pertubuhan atau syarikat kerjasama.

(d) sesebuah perniagaan yang terdiri daripada apa-apa profesyen di bawah peruntukan mana-mana undang-undang bertulis boleh dijalankan hanya oleh mereka yang memiliki kelayakan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang bertulis tersebut.

Organisasi perniagaan yang dimaksudkan oleh seksyen 4 Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 di atas termasuklah syarikat, syarikat-syarikat yang ditubuhkan di bawah akta parlimen, koperasi dan firma-firma profesional seperti peguambela dan peguamcara, juruaudit, jurutera, doktor, jurunilai dan lain-lain lagi. Oleh itu, organisasi atau firma perniagaan yang dinyatakan di atas tidak perlu mendaftarkan perniagaan mereka di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1965.

1.1.1 Larangan ke atas Pertubuhan yang Tidak Diperbadankan Melebihi Dua Puluh Orang Ahli bagi Maksud Keuntungan

Menurut seksyen 14(3) Akta Syarikat 1965, sesebuah pertubuhan atau perkongsian tidak boleh ditubuhkan bagi maksud menjalankan atas apa-apa perniagaan yang mempunyai objektif mendapatkan keuntungan melainkan:

(a) perkongsian atau pertubuhan yang ditubuhkan itu bertujuan menjalankan apa-apa profesyen atau kerja yang diisytiharkan oleh menteri sebagai profesyen atau kerja yang tidak lazim dijalankan oleh pertubuhan atau perkongsian yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965.

(b) pertubuhan atau perkongsian itu mengandungi tidak lebih daripada 20 orang ahli.

(c) ia diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965.

(d) ia ditubuhkan mengikut undang-undang yang lain atau surat-surat paten.

Peruntukan statut ini melarang secara jelas organisasi-organisasi yang selain daripada milik tunggal, perkongsian, syarikat yang didaftarkan dan yang ditubuhkan mengikut undang-undang yang lain daripada menjalankan aktiviti perniagaan yang mempunyai objektif untuk mendapatkan keuntungan.

1.2 PERNIAGAAN MILIK TUNGGAL

Perniagaan jenis milik tunggal sangat mudah ditubuhkan dengan kos pendaftaran yang rendah. Perniagaan jenis ini sangat popular dalam kalangan usahawan bersaiz kecil dan mereka sendiri boleh mendaftarkannya di Suruhanjaya Syarikat ataupun melalui talian terus (internet). Dari aspek undang-undang, perjalanan perniagaan milik tunggal ini tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Akta 197) dan Kaedah-kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957.

1.2.1 Tafsiran Undang-Undang

Perniagaan milik tunggal ialah sebuah perniagaan yang mempunyai seorang pemilik sahaja. Oleh itu, entiti perniagaan milik tunggal adalah sama dengan pemiliknya. Dari kaca mata undang-undang, tafsiran ini bermaksud tidak wujud entiti yang berbeza antara pemilik dan perniagaannya. Sebagai contoh, katakan firma Busana Anggun dimiliki oleh Puan Anita Rahman. Hal ini bermaksud bahawa firma Busana Anggun dan Puan Anita Rahman terdiri daripada satu entiti yang sama. Dengan erti kata yang lain, perniagaan tersebut dengan pemiliknya tidak boleh dipisahkan. Segala aset perniagaan adalah kepunyaan pemilik, dan hutang perniagaan juga merupakan tanggungan pemilik. Begitu juga perniagaan milik tunggal tidak boleh mendakwa atau didakwa oleh pemiliknya sendiri.

1.2.2 Ciri-ciri Perniagaan Milik Tunggal

Perniagaan milik tunggal bermaksud perniagaan tersebut dimiliki oleh seorang individu sahaja. Perniagaan jenis ini mempunyai tanggungan yang tidak terhad. Tanggungan yang tidak terhad bermaksud sekiranya berlaku tuntutan hutang daripada pihak bank atau pemiutang, hal ini boleh melibatkan harta peribadi yang dimiliki pemilik seperti hartanah, saham, simpanan tunai dan lain-lain untuk melangsaikan hutang-hutang perniagaan tersebut. Perniagaan milik tunggal dan perkongsian merupakan pertubuhan yang tidak diperbadankan, oleh yang demikian kedua-dua jenis perniagaan tersebut bukanlah tergolong dalam jenis entiti undang-undang yang berasingan seperti syarikat.

Di Malaysia, prosedur pendaftaran perniagaan milik tunggal ataupun perkongsian tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan Kaedah-kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957. Badan yang mengawal selia pendaftaran perniagaan dan penguatkuasaan undang-undang ialah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Untuk mendaftarkan perniagaan milik tunggal, seseorang itu mestilah berumur 18 tahun ke atas. Dari segi amalannya, perniagaan jenis ini hanya dibenarkan bagi warga negara Malayasia dan pemastautin sahaja. Sesuatu perniagaan yang menyalahi undang-undang tidak boleh didaftarkan dan pengeluaran perakuan pendaftaran perniagaan tidak boleh disifatkan sebagai kehendak-kehendak mana-mana undang-undang berhubung dengan perniagaan itu telah dipatuhi[1].

Pemilik perniagaan dikehendaki mendaftarkan sendiri perniagaan mereka di SSM atau mereka juga boleh mendaftarkan perniagaan tersebut secara talian terus dengan SSM dalam tempoh 30 hari daripada tarikh menjalankan perniagaan. Setelah perniagaan didaftarkan, sijil perakuan perniagaan (Borang D) perlu diperbaharui setiap tahun, tiga tahun atau lima tahun sekali dan pembaharuan perakuan perniagaan tersebut boleh dibuat di mana-mana Pejabat Pos. Kegagalan untuk memperbaharui perakuan perniagaan boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak lebih daripada enam bulan atau denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau kedua-duanya[2]. Sijil perakuan perniagaan (Borang D) perlulah dipamerkan di premis perniagaan dan kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan denda sebanyak dua ratus ringgit[3].

Terdapat juga nama sesetengah perniagaan milik tunggal dan atau perkongsian yang mungkin mengelirukan anda. Hal ini merujuk kepada nama firma perniagaan milik tunggal atau perkongsian yang mana dihujung nama tersebut diletakkan nama ‘syarikat’. Contohnya seperti Zetty Trading Company dan Rose Delima & Co. Firma-firma ini bukanlah syarikat seperti yang didefinisikan di bawah Akta Syarikat 1965. Oleh yang demikian, perniagaan tersebut adalah lebih dikenali sebagai sebuah perniagaan atau firma perniagaan sahaja dan bukannya sebuah syarikat.

1.2.3 Nama Perniagaan yang Tidak Boleh Didaftarkan

Bukan semua nama tred boleh digunakan sebagai nama perniagaan. Panduan tentang nama-nama perniagaan yang tidak boleh didaftarkan dapat dirujuk dalam kaedah 15 Kaedah-kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957. Kaedah 15 ini menyatakan, “kecuali dengan kelulusan bertulis Pendaftar, tiada perniagaan boleh didaftarkan dengan suatu nama yang:

(a) mengandungi perkataan “Diraja” atau mana-mana ungkapan persamaan yang digunakan berhubung dengan Yang DiPertuan Agong, Raja Permaisuri Agong, atau Raja bagi sebuah Negeri, atau mengandungi perkataan “Nasional”; atau

(b) mengandungi mana-mana perkataan yang mana pada pendapat Pendaftar mengesyorkan naungan Yang diPertuan Agong, Raja Permaisuri Agong, Raja bagi sebuah Negeri, Kerajaan Malaysia, Kerajaan Negeri atau suatu jabatan mana-mana Kerajaan tersebut; atau

(c) mengandungi perkataan “Chartered”, atau pada pendapat Pendaftar mengesyorkan atau bertujuan untuk mengesyorkan perhubungan dengan mana-mana pertubuhan atau badan diperbadankan oleh “Royal Charter” atau dengan mana-mana pihak berkuasa tempatan; atau

(d) mengandungi perkataan “koperasi”; atau

(e) pada pendapat Pendaftar bertujuan atau mungkin mengelirukan tentang jenis; skop atau mustahaknya perniagaan dijalankan atau untuk dijalankan di bawah nama tersebut.

Sesebuah perniagaan berdaftar itu boleh ditamatkan menurut kaedah 7, Kaedah-kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957 yang memerlukan notis dua salinan dalam Borang C diserahkan kepada Pendaftar dalam tempoh 14 hari daripada tarikh perniagaan itu ditamatkan oleh orang yang bertanggungjawab tentang perniagaan itu atau jika ia mati oleh seorang sekutu niaga. Bagi mereka yang menjalankan perniagaan secara perkongsian, firma perkongsian tersebut terbubar jika terdapat kematian salah seorang sekutu niaga melainkan dinyatakan sebaliknya dalam surat perjanjian perkongsian.

Perniagaan Milik Tunggal sangat sesuai bagi mereka yang ingin menjalankan perniagaan kecil-kecilan kerana sifatnya ‘pemilik-pengurus’, mempunyai pelaboran modal yang kecil dan usahawan itu ingin mempunyai kuasa penuh dalam pengurusan perniagaannya. Sekiranya anda mempunyai kemahiran teknikal atau pengetahuan dan modal permulaan yang cukup, perniagaan milik tunggal adalah merupakan bentuk perniagaan yang sesuai. Hal ini dapat mengelakkan anda daripada berkongsi dan bergantung kepada orang lain sedangkan anda mempunyai kemahiran teknikal, ilmu pengetahuan dan modal sendiri yang mencukupi.

Kebanyakan perniagaan milik tunggal akan berkembang maju pada masa hadapan. Untuk mengembangkan perniagaan mereka, sudah pasti pemilik perniagaan ini memerlukan modal tambahan yang banyak daripada pihak pelabor. Kebiasaanya, untuk pinjaman modal yang besar daripada pihak bank, mereka akan meletakkan syarat bahawa anda perlu mempunyai syarikat sendirian berhad; sebab pihak bank perlukan suatu entiti perniagaan yang berasingan daripada pemiliknya supaya dapat mengurangkan risiko ke atas hutang-hutang yang tidak dibayar oleh pemiutang. Oleh itu, anda perlu memikirkan faktor ini sejak awal lagi supaya anda dapat merancang strategi perniagaan yang lebih berkesan pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, tidak semestinya perniagaan milik tunggal itu tidak boleh berkembang maju berbanding dengan syarikat sekiranya mereka mempunyai modal yang kukuh.

1.2.4 Kebaikan dan Kelemahan Perniagaan Milik Tunggal

Seseorang usahawan juga perlu mengetahui tentang ciri-ciri firma perniagaan yang mereka inginkan. Oleh yang demikian, berikut dinyatakan ciri-ciri kebaikan dan kelemahan perniagaan milik tunggal sebagai satu panduan strategik dalam membuat keputusan untuk memilih jenis organisasi perniagaan yang sesuai dengan anda.

Kebaikan Perniagaan Milik Tunggal

1. Mudah ditubuhkan dengan perbelanjaan penubuhan yang agak rendah.

2. Pemilik mempunyai kuasa dan kawalan perniagaan yang penuh.

3. Kesemua untung perniagaan adalah kepunyaan pemilik.

4. Kadar cukai pendapatan yang rendah dan mengikut kadar cukai pendapatan individu.

5. Tidak perlu melaporkan Penyatakan Kewangan setiap tahun kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

6. Hubungan pemilik-pelanggan lebih rapat.

Kelemahan Perniagaan Milik Tunggal

1. Perniagaan dan pemilik mempunyai entiti yang sama. Oleh itu, pemilik mempunyai tanggungan yang tidak terhad ke atas semua hutang piutang perniagaan.

2. Sukar bagi pemilik untuk mendapatkan pinjaman yang besar daripada institusi kewangan atau pihak pelabor yang lain.

3. Jika pemilik hilang keupayaan, kemungkinan perniagaan akan gagal.

4. Semua kuasa dan kawalan perniagaan di tangan pemilik, oleh itu beban kerja yang ditanggung adalah berat.

5. Mati pemilik, matilah perniagaannya. Oleh itu tidak wujud konsep warisan yang berterusan seperti syarikat.

1.3 FIRMA PERKONGSIAN

Sepertimana dengan perniagaan milik tunggal, firma perkongsian juga sesuai dijalankan bagi perniagaan yang bersaiz kecil dan sederhana. Organisasi perniagaan jenis ini juga popular kerana proses penubuhannya yang mudah di samping kos penubuhannya yang agak rendah dan boleh ditubuhkan oleh pekongsi-pekongsi sendiri.

1.3.1 Tafsiran Undang-Undang

Perjalanan firma perkongsian di Malaysia adalah tertakluk di bawah Akta Perkongsian 1961. Namun begitu, pendaftaran perniagaan perkongsian adalah terletak di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan Kaedah-kaedah. Namun begitu, bagi ahli-ahli profesional pula, mereka dikecualikan daripada mendaftarkan firma perkongsian mereka menurut seksyen 4 dan Jadual Pertama Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Ahli-ahli profesional boleh mendaftarkan perniagaan mereka melalui badan-badan profesional yang dianggotai oleh mereka sendiri seperti Bar Council, Malaysian Institute Of Accountant, Persatuan Arkitek Malaysia, Malaysian Medical Association dan lain-lain lagi.

Apakah yang dikatakan firma perkongsian itu? Dalam Akta Perkongsian 1961, perkongsian bermaksud “Perhubungan yang wujud antara orang-orang yang menjalankan perniagaan bersama bagi maksud mendapatkan keuntungan”. Pada umumnya, undang-undang perkongsian adalah juga merupakan undang-undang kontrak, oleh itu Akta Kontrak 1950 dan undang-undang kontrak adalah diterima pakai dalam undang-undang perkongsian. Daripada definisi ini, terdapat tiga unsur penting dalam perkongsian seperti berikut:

1. perniagaan

2. dijalankan bersama-sama

3. untuk mendapatkan keuntungan

Dalam seksyen 2 Akta Perkongsian 1961, perniagaan didefinisikan sebagai ‘termasuklah sebarang perdagangan, pekerjaan atau profesyen’. Definisi ini bermaksud, sesebuah perniagaan itu mestilah merupakan suatu usaha perdagangan berbentuk jual beli barang atau perkhidmatan untuk mendapatkan pulangan. Justeru, firma perkongsian tidak boleh dijalankan untuk tujuan-tujuan yang bukan berbentuk perniagaan seperti badan amal dan kebajikan. Bagi organisasi yang ditubuhkan bukan bermotifkan untuk mendapatkan keuntungan, mereka boleh mendaftarkannya di pejabat perdaftar pertubuhan.

Perkongsian juga mestilah dijalankan bersama-sama oleh dua orang atau lebih pekongsi-pekongsi atau sekutu niaga. Oleh itu, jika perniagaan itu dijalankan kurang daripada dua orang, maka tidak wujudlah perkongsian dan perhubungan antara pekongsi-pekongsi. Rangkai kata “untuk mendapatkan keuntungan” bermaksud, firma perkongsian tersebut mestilah bermotifkan keuntungan, walaupun tidak semestinya perniagaan yang akan dijalankan tersebut mendapat keuntungan. Jelaslah bahawa rangkai kata ini hanyalah merupakan niat perkongsian tersebut dan bukannya bermaksud perkongsian untung bagi setiap pekongsi. Dengan erti kata yang lain, perkongsian tersebut perlu dijalankan bersama-sama tetapi bukannya keuntungan tersebut yang menjadi perkara asas kepada perkogsian.

“Perhubungan” merupakan perkataan yang terdapat dalam definisi perkongsian, yang menggambarkan wujudnya persetujuan bersama dalam kalangan pekongsi-pekongsi. Perhubungan dalam kalangan pekongsi-pekongsi ini pula boleh wujud sama ada secara nyata atau tersirat; dan perhubungan inilah yang dikatakan sebagai suatu kontrak yang terhasil daripada perkongsian. Orang-orang yang mewujudkan perkongsian sesama mereka, adalah bagi maksud-maksud Akta ini, secara bersama disebut sebuah firma, dan nama perniagaan mereka dijalankan disebut dengan nama firma[4]. Lazimnya, bilangan ahli dalam perkongsian ialah 2 hingga 20 orang walaupun dalam Akta Perkongsian 1961 tidak menyatakan had maksimum bilangan pekongsi-pekongsi. Namun begitu, Akta Syarikat melarang sesebuah firma perkongsian yang bertujuan menjalankan perniagaan sekiranya bilangan pekongsi-pekongsi melebihi 20 orang[5]. Sekiranya bilangan ahli firma perkongsian lebih daripada 20 orang, firma tersebut adalah dikatakan kewujudannya tidak sah sejak dari mula lagi (void ab initio). Kesannya, firma ini tidak boleh mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana pihak kerana kewujudannya yang telah batal sejak mula lagi.

1.3.2 Ciri-ciri Firma Perkongsian

Pemilik firma perkongsian adalah terdiri daripada ahli pekongsi-pekongsi tersebut. Pekongsi-pekongsi ini akan mengeluarkan modal mengikut kadar yang telah dipersetujui masing-masing. Pekongsi-pekongsi pula terdiri daripada pekongsi aktif dan pekongsi lelap. Pekongsi aktif adalah mereka yang menjalankan atau mengendalikan perniagaan sepenuh masa, manakala pekongsi lelap adalah mereka yang mengeluarkan modal tetapi tidak mengambil bahagian dalam aktiviti pengurusan perniagaan tersebut.

Firma perkongsian tidak memiliki entiti undang-undang yang berasingan seperti mana syarikat. Oleh itu, firma perkongsian tidak mempunyai keupayaan untuk berkontrak, menggaji pekerja, melakukan jenayah dan juga disaman. Dengan erti kata yang lain, harta dan tanggungan firma merupakan harta dan tanggungan pekongsi-pekongsi. Setiap pekongsi-pekongsi firma mempunyai tanggungan yang tidak terhad ke atas segala hutang piutang yang ditanggung oleh firma. Semua pekongsi akan berkongsi untung atau rugi dan tanggungan perniagaan sama rata melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian perkongsian.

Setiap pekongsi juga merupakan agen kepada rakan kongsi yang lain dalam menjalankan perniagaan. Tindakan pekongsi-pekongsi firma dalam perniagaan boleh menyebabkan pekongsi yang lain juga bertanggungan. Kesimpulannya, perkongsian hanyalah merupakan perhubungan yang jika wujud, mentadbirkan hak serta kewajipan dalam kalangan pekongsi-pekongsi dan perhubungan mereka dengan masyarakat keseluruhannya. Oleh yang demikian, firma perkogsian tidak mempunyai entitinya sendiri menurut undang-undang.

Menubuhkan firma perkongsian agak rumit sedikit kerana melibatkan aspek perundangan dan persetujuan bersama dalam kalangan pekongsi-pekongsi. Pada peringkat awal, hubungan antara pekongsi-pekongsi firma didapati baik dan lancar. Namun, perhubungan ini boleh menjadi permusuhan sekiranya perkongsian itu tidak diuruskan dengan baik oleh pekongsi-pekongsi. Oleh itu, anda perlulah dapatkan khidmat nasihat daripada setiausaha syarikat atau pengamal undang-undang terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah firma perkongsian.

1.3.3 Kelebihan dan Kelemahan Firma Perkongsian

Berikut adalah beberapa fakta tentang kelebihan dan kelemahan firma perkongsian sebagai panduan dalam membuat keputusan memilih organisasi perniagaan yang sesuai.

Kelebihan Firma Perkongsian

1. Mudah ditubuhkan dan ditamatkan serta kos penubuhan yang rendah.

2. Semua pekongsi boleh mengambil bahagian sepenuh masa dalam pengurusan firma.

3. Cukai pendapatan dikenakan kepada setiap pekongsi berdasarkan cukai individu; dan kadar cukai ini adalah rendah berbanding dengan cukai syarikat.

4. Penyata Kewangan tidak perlu diaudit dan tidak perlu diserah simpan kepada Suruhanjaya Syarikat.

5. Modal firma boleh ditingkatkan melalui tambahan modal atau pinjaman daripada pekongsi-pekongsi.

Kelemahan Firma Perkongsian

1. Tidak mempunyai status undang-undang tertentu seperti syarikat. Hal ini bermaksud harta dan tanggungan firma dan pekongsi-pekongsi adalah sama.

2. Pekongsi-pekongsi mempunyai tanggungan yang tidak terhad ke atas semua hutang piutang perniagaan. Harta dan tanggungan firma merupakan harta dan tanggungan pekongsi-pekongsi.

3. Jika salah seorang pemilik meninggal dunia, maka matilah firma tersebut kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian perkongsian.

4. Harta dipindahkan kepada orang lain tertakluk kepada persetujuan rakan kongsi yang lain.

5. Setiap pekongsi dicukai secara individu menurut gaji dan keuntungan yang diterima dari firma tersebut; dan tidak ada cukai pendapatan ke atas firma perkongsian.

6. Masalah pekongsi seperti tidak sefahaman, perbezaan pendapat dan matlamat, perasaan hasad dengki dan iri hati dalam kalangan pekongsi-pekongsi dapat membunuh perniagaan yang berdaya maju.

7. Sukar untuk mendapatkan bantuan kewangan daripada institusi kewangan kerana tanggungan ahli yang tidak terhad serta memerlukan penjamin.

8. Rumit untuk menetapkan gaji pekongsi-pekongsi aktif dan ini selalu menimbulkan pergaduhan atau pergeseran dengan pekongsi-pekongsi lelap.

9. Tidak boleh memiliki aset atas nama perniagaan.

1.4 ISU-ISU UTAMA PERKONGSIAN

Terdapat pelbagai isu penting yang timbul dalam kalangan pekongsi-pekongsi dalam firma perkongsian. Isu-isu ini perlu jelas dan dipersetujui bersama dalam proses membentuk sebuah Perjanjian Perkongsian yang adil dan saksama. Sekiranya tiada perjanjian perkongsian dibuat, maka segala peruntukan dalam Akta Perkongsian 1961 adalah terpakai. Perjanjian bertulis ini sangat penting bagi menyatakan dengan jelas perkara-perkara yang telah dipersetujui oleh pekongsi-pekongsi terutamanya dari segi urus tadbir firma perkongsian tersebut. Kejayaan anda menangani isu-isu perkongsian yang penting ini sudah pasti akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit kemudian hari. Isu-isu penting perkongsian yang perlu dibincangkan oleh pekongsi-pekongsi adalah seperti berikut:

1. Pihak-pihak Pekongsi, Jenis Perniagaan dan Tempat Perniagaan

· Nama, alamat, nombor kad pengenalan pekongsi-pekongsi yang terlibat.

· Jenis-jenis perniagaan yang dijalankan.

· Tempat perniagaan dijalankan, rekod perkongsian dan buku-buku akaun disimpan.

2. Nama Perniagaan

· Nama perniagaan boleh terdiri daripada nama-nama pekongsi ataupun nama tred. Contohnya, Haikal dan Luqman berkongsi niaga dan menamakan perniagaan mereka sebagai Haikal Luqman Enterprise.

· Nama tred bermaksud nama perniagaan selain daripada nama pekongsi-pekongsi, tertakluk kepada kelulusan Pendaftar Perniagaan. Contohnya seperti Kita Edar Enterprise, Perniagaan Terus Maju, Bina Mantap dan lain-lain lagi.

· Nama-nama perniagaan hendaklah mematuhi kaedah 15 dalam Kaedah-kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957.

3. Tempoh Perkongsian

· Sebutkan tempoh perkongsian dengan nyata dan jelas.

· Sekiranya perkongsian itu tidak menyatakan tempoh, setiap pekongsinya mempunyai hak untuk membubarkannya pada bila-bila masa.

4. Cara-cara Pembubaran

· Jika tiada Perjanjian Perkongsian dibuat, pekongsi-pekongsi adalah terikat dengan cara-cara pembubaran yang diperuntukkan oleh Akta Perkongsian 1961, Bahagian V.

· Perlu dinyatakan dalam Perjanjian Perkongsian bahawa perniagaan tidak terbubar sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan mana-mana pekongsi seperti mana yang telah diperuntukkan oleh Akta.

5. Harta Perkongsian

· Pekongsi-pekongsi perlulah mengenalpasti apakah aset-aset yang dianggap sebagai harta perkongsian dan yang mana bukan, terutamanya harta-harta persendirian yang dibawa masuk ke dalam perniagaan.

6. Modal Pekongsi-pekongsi

· Nyatakan dengan jelas berapakah sumbangan modal dalam bentuk wang ringgit bagi setiap pekongsi.

· Sekiranya modal yang dibawa masuk berbentuk aset tetap, nyatakan nilai modal tersebut dalam bentuk wang ringgit.

· Nyatakan dengan jelas peratus perkongsian untung setiap pekongsi dan bagaimana keuntungan tersebut diagihkan.

· Sebutkan kaedah agihan modal pekongsi sekiranya berlaku pembubaran. Sekiranya tidak disebutkan dalam perjanjian, peruntukan Akta menyatakan selepas pembubaran modal itu akan diagihkan sama rata dalam kalangan pekongsi tanpa mengira peratus sumbangan modal awal mereka.

7. Akaun dan Penandatangan Cek

· Nyatakan nama bank dan cawangan manakah akaun perniagaan akan dibuka.

· Nyatakan pekongsi yang diberi kuasa menandatangani cek-cek firma dan siapakah diamanahkan untuk menjaga atau menyimpan akaun tersebut.

8. Perubahan kepada Perkongsian

· Tentukan cara-cara bagaimana pekongsi atau wasi untuk melantik orang lain sebagai pekongsi sekiranya berlaku persaraan ataupun kematian.

· Adalah disyorkan supaya setiap pekongsi atau wasi diberi hak yang nyata untuk melantik pekongsi baru untuk memudahkan perubahan keanggotaan dalam perkongsian tersebut tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu daripada pekongsi-pekongsi lain.

· Namakan wasi-wasi, nombor kad pengenalan dan alamat bagi setiap pekongsi sekiranya berlaku kematian.

· Jika perkara-perkara di atas tidak dinyatakan dalam perjanjian perkongsian, peruntukan Akta Perkongsian 1961 menyatakan persetujuan semua pekongsi diperlukan bagi kemasukan pekongsi baru.

9. Pengurusan Perniagaan

· Peruntukan Akta Perkongsian 1961 memberikan hak ke atas semua pekongsi untuk mengambil bahagian dalam pengurusan firma. Oleh itu, perjanjian perkongsian mestilah menyatakan secara khusus bagaimana perniagaan tersebut diuruskan; menentukan pekongsi yang akan menguruskan perniagaan, tugas dan tanggung jawab pekongsi, bayaran gaji bulanan dan lain-lain.

· Pekongsi lelap perlu memahami bahawa mereka hanya berhak berkongsi ke atas keuntungan firma itu sahaja.

· Ataupun firma itu melantik seseorang yang lain (bukan pekongsi) sebagai pengurus sepenuh masa.

10. Pertukaran kepada Syarikat Sendirian Berhad

· Nyatakan adakah firma akan diteruskan atau dibubarkan sekiranya ditukarkan kepada syarikat sendirian berhad.

· Menetukan nilai aset-aset firma yang akan dibawa masuk ke dalam syarikat dan menilai semula aset firma tersebut dalam matawang ringgit.

· Bagaimana liabiliti firma (jika ada) akan dilangsaikan, sekiranya ditukarkan kepada syarikat.

10. Pemegang Amanah

· Apabila seorang pekongsi meninggal dunia, kemungkinan pekongsi yang lain cuba bersikap tidak telus terhadap harta-harta syarikat adalah tinggi. Wasi yang dilantik oleh pekongsi yang meninggal dunia mungkin tidak tahu berkenaan dengan nilai harta-harta, saham dan kontrak perniagaan semasa.

· Oleh itu firma perlu melantik seorang pemegang amanah (badan pemegang amanah) untuk memastikan keadilan dan kesaksamaan dalam kalangan pekongsi-pekongsi adalah terjamin. Pekongsi boleh melantik Amanah Raya Berhad atau lain-lain badan sebagai pemegang amanah bagi firma mereka.

11. Penimbangtara (Arbitrator)

· Dalam firm perkongsian akan wujud pertikaian dalam kalangan pekongsi-pekongsinya. Sekiranya pertikaian itu disebabkan tingkah laku pekongsi yang tidak jujur, maka pekongsi tersebut hendaklah menarik diri. Namun, sekiranya terdapat pertikaian yang tidak dapat diselesaikan, pekongsi-pekongsi perlu melantik Penimbangtara untuk menyelesaikan pertikaian tersebut.

· Sebarang pertikaian dalam kalangan rakan kongsi akan dirujuk kepada dan diselesaikan menurut arbitrasi di Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration. Keputusan yang dibuat oleh Penimbangtara adalah muktamad dan mengikat semua pekongsi.

12. Pengusiran dan Persaingan

· Peruntukan dalam Akta Perkongsian 1961 menyatakan bahawa seorang pekongsi tidak boleh diusir keluar daripada perkongsian itu.

· Untuk mengatasi sekatan ini, perjanjian perkongsian perlu menyatakan dengan jelas keadaan-keadaan bagaimana pekongsi itu boleh di pecat dan diusir daripada firma itu. Contohnya, pekongsi-pekongsi yang melakukan jenayah kolar putih ataupun perkara lain yang bertentangan dengan undang-undang hendaklah menarik diri dari perkongsian tersebut secara sukarela.

· Akta Perkongsian 1961 juga melarang mana-mana pekongsi menjalankan perniagaan yang sama dan bersaingan dengan perniagaan yang dijalankan oleh firma tersebut. Jika sekatan ini tidak diingini, pekongsi boleh membuat peruntukan yang berlainan dalam perjanjian perkongsian.

Berdasarkan pengalaman saya sebagai setiausaha syarikat, firma perkongsian mempunyai banyak kerenah yang datangnya daripada pekongsi-pekongsi itu sendiri. Oleh itu, adalah diingatkan supaya anda tidak mengambil jalan mudah jika anda ingin menubuhkan firma perkongsian. Sebelum berkongsi, berbincanglah secara mendalam bersama-sama dengan pekongsi-pekogsi yang lain berdasarkan 13 isu-isu di atas. Panduan tersebut amat berguna demi memastikan kejayaan dan hayat firma anda akan wujud berpanjangan.

1.5 KUASA DAN TANGGUNGAN PEKONGSI-PEKONGSI

Dalam firma perkongsian, setiap pekongsi perlu mengetahui ataupun diberitahu tentang kuasa dan tanggungan mereka. Oleh itu, pekongsi-pekongsi dalam firma perkongsian mempunyai perhubungan dengan:

 • orang luar ataupun dengan pihak ketiga, dan
 • pekongsi-pekongsi lain dalam firma tersebut.

Akta Perkongsian 1961 merangkumi tanggungan dalam dua bentuk; yakni tanggungan kontrak dan kesalahan-kesalahan sivil. Tanggungan seseorang pekongsi disebabkan oleh tindakan pekongsi yang lain adalah berkisar dalam kedua-dua bentuk tanggungan tersebut. Dalam undang-undang lazim, undang-undang perkongsian adalah merupakan satu cabang daripada undang-undang umum agensi, yakni perhubungan antara ejen dan prinsipal. Prinsip asas perhubungan ejen dan prinsipal ini wujud kerana ejen mempunyai tanggungan fidusiari kepada prinsipalnya tetapi prinsipal tidak mempunyai tanggungan fidusiari ke atas agen. Menurut seksyen 7 Akta Perkongsian, setiap pekongsi adalah merupakan ejen atau wakil kepada pekongsi yang lain dan kuasa pekongsi ini adalah mengikat firma. Secara khususnya, seksyen 7 ini menyatakan kuasa pekongsi-pekongsi seperti berikut:

“setiap pekongsi adalah wakil bagi firma dan pekongsi-pekongsinya yang lain bagi maksud perniagaan perkongsian itu: dan tindakan-tindakan setiap pekongsi yang melakukan apa-apa tindakan untuk menjalankan secara yang lazim jenis perniagaan yang dijalankan oleh firma itu yang mana dia menjadi ahli adalah mengikat firma dan pekongsi-pekongsinya, kecuali jika pekongsi yang bertindak itu pada hakikatnya tidak mempunyai kuasa untuk bertindak untuk firma dalam perkara tertentu, dan orang dengan siapa dia berurusan itu tahu bahawa dia tidak mepunyai kuasa atau tidak tahu atau percaya bahawa dia seorang pekongsi”.

Dengan erti kata yang lain, setiap pekongsi bukan sahaja ejen malahan juga adalah prinsipal, oleh itu tanggungan setiap pekongsi juga akan dikongsi sama rata dengan pekongsi-pekongsi yang lain. Sebagai contohnya, jika Ali, Bala dan Chong adalah tiga orang pekongsi yang menjalankan perniagaan dan Ali membuat pesanan belian daripada Diana dan Diana telah menghantar barang tersebut tetapi tidak menerima bayaran daripada mereka. Bagaimanakah Diana boleh menuntut bayaran daripada Bala dan Chong? Oleh sebab Ali adalah ejen kepada Bala dan Chong yang juga merupakan prinsipalnya, maka tindakan Ali boleh mengikat Bala dan Chong dalam mana-mana kontrak dengan syarat Ali bertindak dalam lingkungan kuasanya.

Seringkali berlaku pertikaian dalam kalangan rakan kongsi apabila tidak wujud lagi persefahaman seperti dahulu, terutamanya apabila perniagaan sudah mula menampakkan hasil. Oleh yang demikian terdapat kecenderungan bagi rakan kongsi untuk memecat atau mengeluarkan seseorang rakan kongsi yang lain. Namun begitu, tiada peruntukan khusus dalam undang-undang perkongsian untuk memecat atau mengeluarkan seseorang rakan kongsi, kecuali ia dinyatakan secara bertulis dalam perjanjian perkongsian. Seksyen 27 menyatakan tentang pengusiran seseorang pekongsi seperti berikut:

“seseorang pekongsi tidak boleh diusir daripada perkongsian oleh majoriti pekongsi-pekongsi kecuali jika kuasa untuk berbuat demikian diberi oleh perjanjian nyata antara pekongsi-pekongsi”.

Untuk memastikan supaya perniagaan dapat dijalankan berpanjangan, maka perjanjian perkongsian mestilah menyatakan dengan jelas bahawa pekongsi-pekongsi boleh dipecat oleh pekongsi-pekongsi yang lain sekiranya pekongsi tersebut melakukan perkara-perkara yang berkonflik dengan kepentingan perniagaan seperti menjalankan perniagaan jenis yang sama tanpa kebenaran pekongsi lain atau melakukan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan undang-undang (contohnya; jenayah kolar putih). Pekongsi-pekongsi yang melakukan kesalahan tersebut perlu menarik diri secara sukarela tanpa perlu pekongsi-pekongsi lain mengambil tindakan memecatnya.

Hak dan kewajipan sesama pekongsi boleh dibentuk secara bertulis dalam perjanjian perkongsian. Perhubungan antara pekongsi-pekongsi dalam firma dinyatakan dalam Bahgian IV, seksyen 21 hingga seksyen 33 Akta Perkongsian. Seksyen 21 menyatakan bahawa:

“Hak dan kewajipan sesama pekongsi-pekongsi sama ada ditentukan melalui perjanjian atau diperuntukkan oleh Akta ini, boleh diubah dengan persetujuan semua pekongsi, dan persetujuan ini boleh secara nyata atau disimpulkan daripada perjalanan sesuatu urusan”.

Dalam peruntukan ini, terdapat dua ungkapan hak dan kewajipan pekongsi-pekongsi yakni; sama ada tertakluk kepada perjanjian perkongsian atau jika tidak wujud perjanjian perkongsian itu, maka Akta Perkongsian itu terpakai dengan sendiri. Dengan erti kata lain, sekiranya tidak ada perjanjian perkongsian dalam kalangan pekongsi-pekongsi dibuat, maka kaedah dan peruntukan yang termaktub dalam undang-undang perkongsian adalah terpakai. Peruntukan ini juga membenarkan pekongsi-pekongsi untuk mengubah perjanjian perkongsian ataupun peruntukan dalam Akta dengan mendapat persetujuan daripada semua pekongsi.

Oleh sebab firma perkongsian tergolong dalam jenis kontrak “suci hati”, maka pekongsi-pekongsi wajib berlaku jujur dengan pekongsi lain dan juga firma itu. Prinsip berlaku jujur ini diakui oleh undang-undang lazim dan juga dalam Akta Perkongsian itu sendiri. Secara khususnya, seksyen 30, 31 dan 32 menyatakan keperluan bersikap jujur dalam kalangan pekongsi-pekongsi. Keperluan bersikap merangkumi:

· pekongsi-pekongsi diwajibkan memberi akaun yang betul.

· pekongsi-pekongsi perlu menyerahkan kepada firma sebarang faedah yang diterimanya.

· urusan-urusan yang dilakukan selepas sesuatu perkongsian dibubar dengan sebab kematian seorang pekongsi.

· pekongsi-pekongsi tidak boleh menjalankan perniagaan yang sejenis dan bersaingan dengan perniagaan yang dijalankan oleh firma; dia mestilah menyerahkan kepada firma segala keuntungan yang diperolehinya daripada perniagaan tersebut.

1.6 PENAMATAN DAN PEMBUBARAN PERKONGSIAN

Sesuatu firma perkongsian itu boleh ditamatkan secara sukarela oleh pekongsi-pekongsinya ataupun dibubarkan mengikut peruntukan undang-undang perkongsian. Penamatan atau penutupan firma perkongsian oleh pekongsi-pekongsi secara suka rela adalah menurut Kaedah 7 (Borang C), dan dibincangkan dalam bahagian 1.7.3. Walau bagaimanapun, firma perkongsian boleh dibubarkan atau terbubar (yang mempunyai surat Perjanjian Perkongsian) disebabkan oleh perkara-perkara berikut:

1. Tertakluk kepada sebarang perjanjian perkongsian, di mana sesuatu perkongsian dibubar apabila[6];

o sesuatu perkongsian itu luput jika ditubuhkan menurut tempoh yang telah ditetapkan.

o sesuatu perkongsian itu ditamatkan jika ditubuhkan bagi satu usaha atau pekerjaan itu telah tamat.

2. Tertakluk kepada sebarang perjanjian perkongsian, perkongsian adalah dibubar terhadap semua pekongsi apabila terdapat mana-mana pekongsi yang meninggal dunia ataupun muflis[7]. Pembubaran ini dikatakan berlaku secara automatik; yakni pekongsi-pekongsi tidak perlu melakukan apa-apapun untuk menamatkan perkongsian.

3. Pekongsi membenarkan bahagian dalam harta perkongsiannya dicagar di bawah Akta Perkongsian bagi hutangnya yang berasingan[8].

4. Pembubaran Melalui Notis

Jika sesebuah perkongsian itu ditubuhkan bagi tempoh yang tidak ditetapkan, maka mana-mana pekongsi boleh membubarkannya dengan memberikan notis kepada pekongsi-pekongsi yang lain tentang tujuannya untuk membubarkan perkongsian[9]. Perkongsian dibubar mulai dari tarikh yang disebut dalam notis itu, dan jika tarikh pembubaran tidak disebut dalam notis tersebut maka pembubaran berlaku pada tarikh notis itu disampaikan[10].

5. Pembubaran oleh Mahkamah

Mahkamah juga boleh membubarkan sesebuah firma perkongsian atas permohonan seseorang pekongsi. Mahkamah boleh memerintahkan pembubaran perkongsian itu dalam mana-mana satu keadaan berikut[11].

· Pekongsi yang hilang akal

· Hilang keupayaan kekal

· Kelakuan yang memudaratkan perniagaan

· Perlanggaran syarat Perjanjian Perkongsian secara sengaja atau berturut-turut oleh pekongsi

· Perkongsian mendatangkan kerugian

· Adil dan saksama sesama pekongsi

Bahagian yang berikut ini akan membincangkan prosedur-prosedur penubuhan perniagaan baru milik tunggal dan perkongsian. Prosedur-prosedur ini merangkumi beberapa peringkat; yakni carian nama, pendaftaran perniagaan, pendaftaran perubahan maklumat perniagaan, pembaharuan pendaftaran perniagaan dan juga penamatan perniagaan.

1.7 Prosedur Penubuhan Perniagaaan Baru Milik Tunggal dan Perkongsian

Sebagai seorang usahawan, anda perlu tahu cara-cara untuk menubuhkan perniagaan milik tunggal dan juga firma perkongsian. Adalah lebih baik jika anda pergi mendaftarkan perniagaan sendiri di Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun mendaftarkannya secara talian terus melalui internet. Di bawah ini diterangkan peringkat-peringkat penubuhan perniagaan milik tunggal dan juga perkongsian.

1.7.1 Prosedur Penubuhan Perniagaan

Terdapat tiga peringkat yang perlu dilalui oleh usahawan dalam proses untuk menubuhkan perniagaan. Peringkat 1, carian nama; Peringkat 2, Pendaftaran Perniagaan Baru dan Peringkat 3, Sijil Pendaftaran Perniagaan. Berikut dinyatakan proses-proses yang perlu dilalui oleh usahawan bagi setiap peringkat.

Peringkat 1: Carian Nama

Dapatkan kelulusan nama yang dicadangkan daripada SSM terlebih dahlu. Isikan borang PNA 42 jika menggunakan nama dagangan. Contoh nama dagangan ialah seperti, Restoran Limau Purut, Cepat Printing, Busana Anggun dan lain-lain. Jika perniagaan tersebut menggunakan nama anda sendiri seperti dalam kad pengenalan, anda dikecualikan daripada memohon kelulusan nama perniagaan tersebut. Contohnya; jika nama anda seperti dalam kad pengenalan ialah NORMA BINTI NORDIN, nama perniagaan juga ialah NORMA BINTI NORDIN. Namun begitu, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan nama NORMA sahaja sebagai nama perniagaan. Sesebuah perniagaan hendaklah didaftarkan tidak melebihi 30 hari dari tarikh perniagaan tersebut dijalankan.

Peringkat 2: Pendaftaran Perniagaan Baru (Borang A)

Setelah nama perniagaan yang dicadangkan tersebut diluluskan oleh SSM, permohonanan harus dibuat dengan mengisi Borang A yang telah ditetapkan, dan boleh diperolehi dipejabat SSM. Borang A perlu dilengkapkan dengan maklumat-maklumat berikut:

· nama perniagaan

· bidang perniagaan

· tarikh perniagaan dimulakan

· alamat tempat perniagaan

· alamat cawangan (jika ada)

· maklumat pemilik/pekongsi

· perjanjian perkongsian (jika ada)

Setelah Borang A dilengkapkan sewajarnya, pemilik atau pekongsi perlulah menurunkan tanda tangan di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Keperluan-keperluan pendaftaran perniagaan baru yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

· Warga negara Malaysia dan penduduk tetap Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh mendaftarkan perniagaan mereka.

· Perniagaan perlu didaftarkan dalam tempoh 30 hari selepas ianya dijalankan.

· Bidang perniagaan yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

· Lampirkan bersama sesalinan surat kelulusan kelulusan tertentu seperti permit, lesen, surat kebenaran atau surat sokongan apabila mendaftarkan perniagaan yang memerlukan kelulusan untuk bidang-bidang khusus.

· Lampirkan Borang A yang telah diisi dengan sempurna dengan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:

1. surat kelulusan nama perniagaan

2. sesalinan kad pengenalan

3. sesalinan Perjanjian Perkongsian (jika ada)

4. sesalinan permit, lesen, surat kelulusan atau sokongan daripada agensi-agensi lain (jika ada)

Peringkat 3: Borang D

Borang Pendaftaran Perniagaan (Borang A) hendaklah dihantar sendiri oleh pemilik atau pekongsi-pekongsi firma ke pejabat pendaftar SSM yang berhampiran ataupun boleh dihantar melalui pos. Walaupun boleh dihantar melalui pos, adalah lebih baik dibuat serahan dengan tangan kerana sebarang kesilapan dalam borang dapat diperbetulkan. Seseorang yang menjalankan perniagaan tetapi tidak mendaftarkan perniagaan mereka di bawah Akta ini, mereka didapati bersalah dan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tidak lebih dua tahunpun atau kedua-duanya sekali. Lesen perniagaan (Borang D) akan dikeluarkan pada hari yang sama semasa hari pendaftaran dan lesen tersebut hendaklah dipamerkan di premis perniagaan.

1.7.2 Pendaftaran Perubahan Maklumat Perniagaan (Borang B)

Bagi maklumat-maklumat perniagaan yang telah berubah, pemilik atau pekongsi perlulah menyatakan maklumat-maklumat tentang perubahan tersebut dengan menggunakan borang-borang yang telah disediakan seperti berikut:

· Borang B1 – Perubahan alamat perniagaan

· Borang B2 – Perubahan dalam bidang-bidang perniagaan

· Borang B3 – Perubahan maklumat cawangan

· Borang B4 – Perubahan maklumat Pemilik/Pekongsi

(perubahan alamat dan masuk/keluar Pekongsi)

1.7.2 (a) Prosedur Pendaftaran Borang B dan Syarat-syarat

1. Setiap pemilik perniagaan mesti menurunkan tanda tangan pada Borang B yang telah dilengkapkan.

2. Sebelum mendaftarkan perubahan maklumat perniagaan, pastikan Sijil Pendaftaran perniagaan telah diperbaharui.

3. Pendafaran perubahan maklumat perniagaan hendaklah dibuat tidak melebihi 30 hari daripada tarikh perubahan.

4. Perubahan dalam bidang perniagaan hendaklah bertepatan dengan nama perniagaan.

5. Sertakan Borang B yang telah dilengkapkan bersama-sama dengan:

a. Salinan kad pengenalan rakan kongsi baru

b. Sijil Kematian bagi rakan kongsi yang meninggal dunia – bagi kes kematian rakan kongsi

c. Permit, lesen atau surat sokongan daripada agensi-agensi lain

dan hantarkan Borang B beserta dengan dokumen- dokumen yang berkaitan ke pejabat SSM yang berhampiran ataupun boleh dihantar melalui pos sahaja.

6. Perniagaan milik tunggal yang berdaftar atas nama pemiliknya sendiri seperti dalam kad pengenalan tidak boleh memasukkan rakan kongsi baru. Walau bagaimanapun, firma perkongsian boleh menukarkan statusnya kepada milik tunggal dan sebaliknya sekiranya nama perniagaan tersebut menggunakan nama dagangan.

1.7.2 (b) Pelanggaran Syarat

Seseorang yang bertanggungjawab ke atas perniagaannya, didapati meneruskan perniagaannya tanpa memaklumkan perubahan maklumat-maklumat berdaftar perniagaan melakukan kesalahan dan boleh didakwa bertanggungan atas kesalahan tersebut dengan kenaan penalti tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali.

1.7.3 Penamatan Perniagaan

Sesebuah perniagaan itu boleh ditamatkan dengan menyerahkan notis penamatan perniagaan dengan menggunakan Borang C yang telah ditetapkan. Pada kebiasaanya, perniagaan tersebut ditamatkan disebabkan oleh:

· perniagaan tersebut ditutup

· pemilik jatuh muflis

· kematian pemilik

· dengan perintah mahkamah, demi kepentingan awam dan moral.

1.7.3 (a) Prosedur Penamatan Perniagaan dan Syarat-syarat

· Borang C perlu menyatakan tarikh penamatan dan sebab-sebab perniagaan tersebut ditamatkan.

· Pemilik atau semua pekongsi perlu menurunkan tanda tangan pada Borang C yang telah dilengkapkan di hadapan pesuruhjaya sumpah.

· Sertakan Borang C yang telah dilengkapkan dengan dokumen-dokumen berikut:

1. Sijil Pendaftaran perniagaan

2. Salinan perintah mahkamah (jika berkenaan)

3. Salinan Sijil Kematian (jika berkenaan)

4. Dokumen-dokumen berkaitan muflis

· Serah simpan Borang C yang telah dilengkapkan di pejabat SSM dalam tempoh tidak melebihi 30 hari dari tarikh perniagaan itu ditamatkan

· Serah simpan penamatan Pendaftaran Perniagaan yang disebabkan oleh kematian pemilik tunggal adalah 4 bulan selepas tarikh kematian. Waris terdekat (isteri/suami, bapa atau anak) si mati dikehendaki untuk menyerahkan notis penamatan pendaftaran perniagaan tersebut. Bagi firma perkongsian, pewaris si mati atau pekongsi-pekongsi lain boleh menyerahkan notis penamatan perniagaan bagi pihak si mati.

· Serahkan notis penamatan daftar peniagaan (Borang C) ke pejabat SSM yang terdekat ataupun boleh dihantar melalui pos. Tiada sebarang fee dikenakan untuk menamatkan pendaftaran perniagaan.

1.7.3 (b) Perlanggaran Syarat

Seseorang yang bertanggungjawab ke atas perniagaannya atau wakil kepada individu atau waris terdekat atau rakan kongsi yang masih tinggal didapati gagal untuk menyerahkan notis penamatan perniagaan yang telah ditutup, melakukan kesalahan dan boleh didakwa kerana bertanggungan atas kesalahan tersebut dengan kenaan penalti tidak melebihi RM10,000 atau dipenjara bagi tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali.

1.7.4 Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan

Sijil Pendaftaran Perniagaan perlu diperbaharui setiap tahun atau setiap tidak melebihi 5 tahun. Kegagalan memperbaharui pendaftaran perniagaan menyebabkan perniagaan anda tidak sah, dan sebarang perniagaan yang tidak sah menyebabkan sesuatu kontrak itu batal. Oleh itu, sesuatu pendaftaran perniagaan perlu sentiasa berada dalam keadaan tarikh yang belum luput.

1.7.4 (a) Prosedur Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan

Borang A1 (Permohonan Memperbaharui Pendaftaran) mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut:

· Maklumat tentang perniagaan

· Status perniagaan

· Perubahan dalam bidang perniagaan yang didaftarkan

· Pemilik atau seseorang rakan kongsi hendaklah menurunkan tanda tangan mereka pada Borang A1

· Permohonan memperbaharui pendaftaran perniagaan hendaklah dibuat 30 hari sebelum tarikh perniagaan tersebut tamat.

· Borang A1 yang telah lengkap hendaklah diserahkan di pejabat SSM yang berdekatan ataupun boleh dihantar melalui pos.

1.7.4 (b) Pelanggaran Syarat

Seseorang yang meneruskan perdagangannya selepas tamat tempoh tarikh pendaftaran perniagaannya telah melakukan kesalahan dan bertanggungan untuk dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara bagi tempoh yang tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali.

1.7.5 Fee Pendaftaran

Fee pendaftaran perniagaan, perubahan maklumat perniagaan dan juga pembaharuan pendaftaran perniagaan adalah seperti dalam Jadual 1 di bawah.

Peruntukan

Keterangan

Fee (RM)

Carian Nama

Peruntukan 3

Pendaftaran Perniagaan dan Sijil Perniagaan

· Milik Tunggal (gunakan nama sendiri)

· Milik Tunggal (gunakan nama perniagaan)

· Perkongsian

30.00/tahun

60.00/tahun

60.00/tahun

Subseksyen 5(4)

Sijil Perniagaan untuk setiap setiap cawangan

5.00

Peruntukan 5

Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan

· Milik Tunggal (gunakan nama sendiri)

· Milik Tunggal (gunakan nama perniagaan)

· Perkongsian

· Pembaharuan Sijil Perniagaan untuk setiap cawangan

30.00/tahun

60.00/tahun

60.00/tahun

5.00

Peruntukan 6

Perubahan Maklumat Perniagaan

20.00

Peruntukan 14

Pemeriksaan Daftar Perniagaan

Pemeriksaan Fail

Salinan Sah

Salinan Tanpa Pengesahan

Salinan Sah Sijil Pendaftaran Perniagaan

Data Statistik Perniagaan yang Berdaftar

Lain-lain maklumat

10.00

10.00

5.00/salinan

1.00/salinan

10.00/salinan

20.00/salinan

10.00/salinan

Jadual 1: Fee Pendaftaran, Perubahan Maklumat Perniagaan dan Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan[1] Seksyen 22 APP 1957

[2] Seksyen 12(1)(b) APP 1957

[3] Seksyen 12(2) APP 1957

[4] Seksyen 6 Akta Perkongsian 1961

[5] Seksyen 14(3)(b) Akta Syarikat 1965

[6] Seksyen 34(1) Akta Perkongsian 1961

[7] Seksyen 35(1) Akta Perkongsian 1961

[8] Seksyen 35(2) Akta Perkongsian 1961

[9] Seksyen 34(1)(c) Akta Perkongsian 1961

[10] Seksyen 34(2) Akta Perkongsian 1961

[11] Seksyen 37 Akta Perkongsian 1961

63 comments:

 1. TAWARAN PINJAMAN UNTUK SEMUA (dgn lebih lanjut)

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? adakah anda memerlukan Wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman daripada bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan ada di sana, Michellen Haward Firma Pinjaman adalah jawapannya. Kami menawarkan;

  a) pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
  b) Perniagaan Mula-up dan pendidikan.
  c) penyatuan hutang.
  d) Pinjaman Wang Hard.

  Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga tempoh yang anda mampu untuk menyelesaikan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2%. Ini memberikan peluang sebenar untuk mendapatkan wang yang anda perlukan anda. Calon yang berminat perlu menghubungi kami melalui: michellenhawardloans@gmail.com

  Maklumat Diperlukan termasuk;

  1) nama:
  2) Negara:
  3) menangani:
  4) menyatakan:
  5) Bahasa Pertuturan:
  6) Umur:
  7) Status perkahwinan:
  8) Pekerjaan:
  9) Nombor telefon:
  10) pada masa ini terletak di tempat kerja:
  11) Pendapatan Bulanan:
  12) saudara terdekat:
  13) jumlah pinjaman yang diperlukan:
  14) Tempoh pinjaman:
  15) Tujuan pinjaman:

  NOTA: Permohonan adalah untuk 18years dan ke atas

  ReplyDelete
  Replies
  1. BERLAKU UNTUK KREDIT ANDA

   Apakah Anda seorang pengusaha atau wanita? Apakah Anda stres keuangan? Anda perlu uang untuk memulai bisnis Anda sendiri? Apakah Anda memiliki pendapatan rendah dan sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank lokal dan lembaga keuangan lainnya? Jawabannya ada di sini, MichelleN Haward Kantor Pinjaman adalah jawaban untuk menawarkan semua jenis pinjaman kepada masyarakat atau siapa pun di Nees bantuan keuangan. Kami memberikan pinjaman sebesar 2% suku bunga untuk individu, perusahaan dan perusahaan di bawah kondisi yang jelas dan mudah. hubungi kami hari ini via e-mail di michellenhawardloans@gmail.com

   Catatan: Semua pemohon harus di atas 18 tahun

   Delete
 2. Adakah anda memerlukan pinjaman segera ?
  * Pemindahan Sangat cepat dan segera ke akaun bank anda
  * Pembayaran bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang dalam anda
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah 2 %
  * Pembayaran jangka panjang ( 1-30 tahun) Tempoh
  * Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai ? Selepas memfailkan permohonan kredit,
  Anda boleh menjangkakan bahawa tindak balas awal yang kurang daripada 24 jam dan
  pembiayaan dalam tempoh 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kita perlukan
  daripada anda.

  Hubungi sah dan berlesen rasmi syarikat pinjaman
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain .
  Untuk maklumat lanjut dan borang permohonan pinjaman melalui Hubungi sekarang

  e-mel : maryrobert422@gmail.com

  ReplyDelete
 3. Assalamualakum
  Saya Mr.Amin, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman pada kadar faedah sebanyak 2
  %, Saya menawarkan pinjaman kepada individu dan syarikat atau kumpulan orang yang
  secara kewangan ke bawah. Ia merupakan peluang kewangan pada langkah pintu anda
  hari ini dan mendapatkan gambaran yang cepat kredit di sana.
  Terdapat banyak peluang pembiayaan dan membantu dalam semua aspek dan
  masih ada lagi. Tetapi ia adalah satu peluang kewangan di depan pintu,
  dan musim kemarau akan berakhir, dan tidak boleh ketinggalan yang unik ini
  peluang. Adakah anda memerlukan bantuan kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk
  mengembangkan perniagaan anda? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan secara besar
  skala? Anda memerlukan pinjaman yang boleh mengubah hidup anda dan semasa anda
  status kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membetulkan keadaan
  di tempat yang tepat? Kemudian mencari-cari lagi, kerana pinjaman anda adalah impian anda
  pintu perkhidmatan langkah today.The disediakan untuk individu, perniagaan
  dan orang-orang perniagaan. Jumlah kredit dalam lingkungan $
  1,000.00 kepada AS $ 500,000,000.00 atau pilihan anda saya memberi pinjaman untuk
  projek, perniagaan, cukai, bil, dan banyak sebab-sebab lain, pinjaman kami
  mudah dan * * ditapis untuk maklumat lanjut hubungi kami melalui e-mel
  : Aminloans@gmail.com
  PERMINTAAN UNTUK PINJAMAN
  ================================
  Nama: ...................
  Nama Kedua: ..................
  Hubungi Alamat: .................
  Negara: ...................
  Umur: ..........................
  Jantina: ....................
  Nombor Telefon: ..............
  Status: .................
  Pendudukan: ...............
  kedudukan: .................
  pendapatan bulanan: ..............
  Jumlah Pinjaman: .................
  Tujuan Pinjaman: ...............
  jangka masa: ....................
  Adakah anda memohon untuk pinjaman sebelum: ............
  anda memahami Bahasa Inggeris: .................
  BEBERAPA SOALAN JAWAB (Soalan Lazim) Kami mempunyai mudah
  membentuk untuk anda untuk mengisi memohon pinjaman. mengisinya dan hantar
  kepada saya. Permohonan itu meliputi topik-topik berikut. * Kebenaran *
  Peminjam Kredit information1.
  Apakah kadar faedah? Kadar faedah bergantung kepada projek.
  Kadar adalah 2% faedah bulanan hanya kadar faedah tahunan yang dibayar.
  2. Akan masalah kredit saya? tidak
  3. Di manakah anda pinjaman? Kami pinjaman Dunia
  4. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas menyerahkan pinjaman
  permohonan, anda boleh mengharapkan jawapan yang awal kurang dari 24 jam
  dan pembiayaan dalam tempoh 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kita perlukan
  daripada anda.
  5. Apa yang akan menjadi pembayaran saya? Yang akan dikira untuk anda dan
  dihantar kepada anda pada jadual pembayaran balik alongwith terma pinjaman.
  Kami berharap untuk hubungan perniagaan yang kukuh dengan anda.
  Yang ikhlas,
  cashfirm smartloan

  ReplyDelete
 4. Adakah anda memerlukan pinjaman pada kadar faedah yang rendah ? Adakah anda mempunyai Kredit Bad atau Tidak ? Adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan? Adakah anda memerlukan pinjaman kereta ? Anda mahu menggadaikan semula rumah anda? Adakah anda memerlukan Modal yang besar untuk memulakan sebuah Syarikat Berskala Besar ? Anda mempunyai penyelesaian hak untuk semua ! Untuk Maklumat lanjut mengenai pinjaman dan pinjaman terma, sila hantar E-mel. Semua Soalan harus diarahkan dalam bentuk formal e -mel kepada kami melalui toviajames9@gmail.com dengan kenalan Maklumat yang terdapat di bawah:


  mengisi borang permohonan pinjaman di bawah.
  BORANG PERMOHONAN PINJAMAN .

  1). Nama Penuh:
  2). negara:
  3). menyatakan:
  4). bandar:
  5). Alamat Pemohon:
  6). telefon:
  7). Jantina :
  8). Status perkahwinan:
  9). pendudukan:
  10). Pendapatan bulanan:
  11). Jumlah Pinjaman :
  12). Pinjaman Duration:
  13). Tujuan pinjaman:

  Salam

  ReplyDelete
 5. Hello
  Saya pemberi pinjaman peribadi pinjaman yang memberikan pinjaman pada kadar faedah 2
  %, saya menawarkan pinjaman kepada individu dan Syarikat-syarikat atau kumpulan orang yang
  adalah dari segi kewangan down. Ia adalah satu peluang kewangan pada langkah pintu anda
  hari ini dan dapatkan gambaran yang ringkas mengenai kredit tiada.
  Terdapat banyak peluang pembiayaan dan membantu dalam semua aspek dan
  masih mengira. Tetapi ia adalah satu peluang kewangan ke ' pintu ',
  dan musim kering akan datang ke penghujungnya, dan tidak boleh ketinggalan ini unik
  peluang. Adakah anda memerlukan bantuan kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk
  mengembangkan perniagaan anda? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan yang besar
  skala? Anda memerlukan pinjaman yang boleh mengubah hidup anda dan semasa anda
  kedudukan kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk meletakkan barang-barang
  di tempat yang betul? Kemudian mencari-Cari lagi, kerana pinjaman anda adalah impian anda
  langkah pintu semalam. Perkhidmatan yang disediakan untuk individu-individu, perniagaan
  dan orang-orang perniagaan. Jumlah kredit yang tersedia dalam lingkungan $
  1,000.00 kepada AS $ 500,000,000.00 atau pilihan anda, saya memberi pinjaman untuk
  Projek, perniagaan, cukai, bil, dan banyak sebab lain, pinjaman kami
  mudah dan * menapis * untuk maklumat lanjut hubungi kami dengan

  E-mel: galvinsmartloans@gmail.com
  speedway@cash4u.com

  MEMOHON PINJAMAN
  ================================
  Name : ...................
  Kedua nama:...
  Hubungi Alamat:...
  Negara:...
  Age : ..........................
  Sex : ....................
  Nombor telefon:...
  Status:...
  Pekerjaan:...
  Jawatan:...
  pendapatan bulanan:...
  Jumlah pinjaman:...
  Tujuan pinjaman:...
  Tempoh:...
  Anda telah memohon untuk pinjaman sebelum:...
  anda faham Bahasa Inggeris:...
  BEBERAPA soalan DIJAWAB (Frequently Asked Questions) kami ada yang mudah
  Borang untuk anda masukkan untuk memohon pinjaman. isi dan hantar
  bagi saya. Permohonan ini meliputi tajuk-tajuk berikut. * Kebenaran *
  Maklumat peminjam 1 kredit.
  Apakah itu kadar faedah? Kadar faedah bergantung kepada projek ini.
  Kadar adalah 2% bulanan faedah tahunan kadar faedah yang perlu dibayar.
  2. Akan kira kredit saya? tidak
  3. Di mana anda pinjaman? Kita pinjaman dunia
  4. Berapa lamakah masa yang diambil untuk dana? Selepas menyerahkan pinjaman
  Permohonan, anda boleh mengharapkan jawapan awal yang kurang daripada 24 jam
  dan pembiayaan dalam tempoh 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kami perlukan
  daripada anda.
  5. Apa pembayaran saya akan? Yang akan dikira untuk anda dan
  dihantar kepada anda mengikut jadual pembayaran balik bersama-sama dengan terma-terma pinjaman.
  Kami tidak sabar-sabar untuk hubungan bisnes yang kukuh dengan anda.

  Ikhlas,
  Litar lumba pinjaman

  ReplyDelete
 6. Adakah anda memerlukan pinjaman segera ?
  * Pemindahan Sangat cepat dan segera ke akaun bank anda
  * Pembayaran bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang dalam anda
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah 2 %
  * Pembayaran jangka panjang ( 1-30 tahun) Tempoh
  * Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai ? Selepas memfailkan permohonan kredit,
  Anda boleh menjangkakan bahawa tindak balas awal yang kurang daripada 24 jam dan
  pembiayaan dalam tempoh 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kita perlukan
  daripada anda.

  Hubungi sah dan berlesen rasmi syarikat pinjaman
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain .
  Untuk maklumat lanjut dan borang permohonan pinjaman melalui Hubungi sekarang

  e-mel : maryrobert422@gmail.com

  ReplyDelete
 7. Adakah anda memerlukan pinjaman segera ?
  * Pemindahan Sangat cepat dan segera ke akaun bank anda
  * Pembayaran bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang dalam anda
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah 2 %
  * Pembayaran jangka panjang ( 1-30 tahun) Tempoh
  * Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai ? Selepas memfailkan permohonan kredit,
  Anda boleh menjangkakan bahawa tindak balas awal yang kurang daripada 24 jam dan
  pembiayaan dalam tempoh 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kita perlukan
  daripada anda.

  Hubungi sah dan berlesen rasmi syarikat pinjaman
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain .
  Untuk maklumat lanjut dan borang permohonan pinjaman melalui Hubungi sekarang

  Email..saraelahi239 @ gmail.com

  ReplyDelete
 8. TAWARAN PINJAMAN UNTUK SEMUA (MEMOHON SEKARANG)

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan: Di sini, Christiana Anderson Firma Pinjaman adalah jawapannya. Kami menawarkan;

  a) pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
  b) Perniagaan Mula-up dan pendidikan.
  c) penyatuan hutang.
  d) Pinjaman Wang Hard.

  Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga jangka masa yang anda mampu untuk menyelesaikan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2%. Ini memberikan peluang sebenar untuk mendapatkan wang yang anda perlukan anda. Calon yang berminat perlu menghubungi kami melalui: angeladavidsloan@gmail.com

  ReplyDelete
 9. TAWARAN PINJAMAN UNTUK SEMUA (MEMOHON SEKARANG)

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan: Di sini, Christiana Anderson Firma Pinjaman adalah jawapannya. Kami menawarkan;

  a) pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
  b) Perniagaan Mula-up dan pendidikan.
  c) penyatuan hutang.
  d) Pinjaman Wang Hard.

  Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga jangka masa yang anda mampu untuk menyelesaikan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2%. Ini memberikan peluang sebenar untuk mendapatkan wang yang anda perlukan anda. Calon yang berminat perlu menghubungi kami melalui: angeladavidsloan@gmail.com

  ReplyDelete
 10. Tempoh Perayaan hampir di sini, Adakah anda memerlukan
  Adakah Anda Perlu pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
  * Pemindahan Sangat pantas dan cepat ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
    dalam akaun bank anda
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Pembayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diperlukan untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
  Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam tempoh 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  daripada maklumat you.for lanjut hubungi kami melalui

  e-mel maybankcare@gmail.com

  PERMINTAAN UNTUK PINJAMAN
  ================================
  Nama: ...................
  Nama Kedua: ..................
  Hubungi Alamat: .................
  Negara: ...................
  Umur: ..........................
  Jantina: ....................
  Nombor Telefon: ..............
  Status: .................
  Pendudukan: ...............
  kedudukan: .................
  pendapatan bulanan: ..............
  Jumlah Pinjaman: .................
  Tujuan Pinjaman: ...............
  jangka masa: ....................
  Adakah anda memohon untuk pinjaman sebelum: ............
  anda memahami Bahasa Inggeris: ..........

  Yang ikhlas,
  Pinjaman Pelaburan Maybank

  ReplyDelete
 11. Apakah Anda pernah mencari bantuan keuangan mendesak? Anda membutuhkan pinjaman mendesak untuk membayar tagihan dan utang yang ada? Anda mencari bisnis rumah dan pinjaman pribadi, hubungi kami sekarang dengan info di bawah ini.

  Nama Anda:
  negara:
  Jumlah Pinjaman:
  durasi:
  pekerjaan:
  Tujuan dari pinjaman?
  Nomor Telepon:

  Catatan: Semua tanggapan harus maju Hubungi kami sekarang melalui: anitacharlesqualityloanfirm@gmail.com Terima kasih sudah datang.

  ReplyDelete
 12. Hello, saya Mrs.Clara, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman peluang seumur hidup. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perniagaan anda? Anda telah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Kami memberi pinjaman wang kepada individu yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit yang buruk atau yang memerlukan wang untuk membayar bil-bil, untuk melabur dalam perniagaan pada kadar 2%. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel di: claraloans@financier.com

  ReplyDelete
 13. Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Jika dalam apa-apa masalah kewangan atau memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Jika anda membayar bil-bil atau hutang untuk menyelesaikan, atau adakah saya memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan yang bagus? Adakah anda mempunyai skor kredit yang rendah dan ia adalah bank-bank tempatan keras / modal mencari untuk mendapatkan gadai janji daripada institusi kewangan yang lain? Adakah anda memerlukan pinjaman atau pembiayaan untuk apa-apa sebab, jika anda suka,

  * Pinjaman Kenderaan
  * Pinjaman Harta Tanah
  * Pinjaman Perniagaan
  * Lain-lain Pinjaman
  * Kredit
  * MasterCard

  Sila hubungi kami melalui e-mel: Saya Theresaloancompany@gmail.com
  Nota: Pinjaman memberi kadar faedah tahunan hanya 2%. Harapan anda akan diberi kredit dalam mana-mana negara di dunia harus kediaman.

  Apa-apa keperluan pelanggan, kami perlu memberikan maklumat berikut untuk membuka fail pemprosesan pinjaman.

  1. NAMA PENUH: ...............................
  2. ALAMAT: .............................. .. ...
  3. KERJA: .....................
  4. NEGERI: ........................
  5. SYARAT: ........................ ..
  6. Bandar: ...........................
  7. SEKS: ............................
  8. Umur ........................... ..
  9. NOMBOR TELEFON BIMBIT: ............ ..
  10. BILANGAN KREDIT DIPERLUKAN: ..........
  Pendapatan 11.Monthly ..................
  12.DURATIO daripada: ..................... ..
  13. PINJAMAN TUJUAN ...............

  Terima kasih atas kerjasama anda
  SYARIKAT PINJAMAN Theresa
  ALAMAT EMAIL: Saya Theresaloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 14. Adakah anda berfikir untuk mendapatkan bantuan kewangan, Adakah anda serius memerlukan pinjaman segera, Adakah anda berfikir untuk memulakan perniagaan anda sendiri, anda berada dalam hutang, ini adalah peluang anda untuk mencapai keinginan anda kerana kami menyediakan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, dan korporat pinjaman, dan semua jenis pinjaman pada kadar faedah sebanyak 2%, kami menjamin semua pelanggan berharga kami bahawa mereka akan mendapat semua pinjaman masing-masing dan menjadi tahun baru dengan senyuman di wajah mereka.
  Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami sekarang melalui e-mel {} gloryloanfirm@gmail.com

  Maklumat peminjam:

  Nama Penuh: _______________
  Negara: __________________
  Seks: ______________________
  Umur: ______________________
  Jumlah Pinjaman Diperlukan: _______
  Tempoh pinjaman: ____________
  Tujuan pinjaman: _____________
  Nombor Telefon Bimbit: ________

  Puan Glory

  ReplyDelete
 15. Hello, saya Encik, Mark pemberi pinjaman pinjaman peribadi
  dan disahkan yang memberikan peluang seumur hidup untuk mencari
  pinjaman. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang
  atau anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perniagaan anda?
  Anda telah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Adakah
  anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? kerana kita
  berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda sesuatu
  masa lalu. Kami memberi pinjaman wang kepada individu
  memerlukan bantuan kewangan, wang untuk membayar bil, hutang, atau
  untuk melabur di rumah pada 2%. Saya ingin menggunakan media ini
  untuk memberitahu anda bahawa kami menyediakan bantuan perniagaan
  dipercayai dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman kepada
  anda di mana-mana bahagian dunia dan dalam mana-mana mata wang
  Walaupun sehingga $ 7000000 USD ..
  Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel di: markander121@gmail.com

    
  Yang ikhlas,
  Mark Pelaburan Pinjaman

  ReplyDelete

 16. Adakah anda bosan dengan kecewa, lookig tolong, anda sedang mencari untuk pinjaman sebenar? Nama saya orang Yunani Spencer. gadai janji, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman Hotel, tawaran komersial General Mr Daniel Blake, seseorang itu perlu mengemas kini semua keadaan kewangan dalam dunia / syarikat untuk membantu mereka yang berdaftar pinjaman wang pinjaman peribadi, pinjaman, pinjaman pembinaan, kredit faedah yang rendah kadar modal dan lain-lain 2%, pinjaman perniagaan dan pinjaman perniagaan kredit buruk, memulakan. Kami membiayai projek di tangan dan syarikat / pasangan anda dan saya juga ingin menawarkan pinjaman peribadi kepada pelanggan mereka. hubungi kami melalui e-mel untuk maklumat lanjut: hellenspencerloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 17. Hello Dear, Permohonan Pinjaman Adakah anda berminat untuk mendapatkan pinjaman @ 2%? Jika ya,? email kami sekarang untuk maklumat lanjut mengenai pinjaman yang anda perlukan sebagai pinjaman. Sekarang sila hubungi kami di: gloryloanfirm@gmail.com bersama-sama dengan maklumat di bawah. Tawaran kami sebanyak $ 3,000.00 kepada $ 20,000.000.00 juga memohon maklumat lanjut {Lengkapkan borang di bawah pinjaman} Nama anda: =========== NEGARA: =========== NEGERI =========== ALAMAT: =========== GENRE: =========== Jumlah yang diperlukan: ========== = TEMPOH: =========== NOMBOR TELEFON: =========== ============= nama Puan Glory Hubungi kami di e Ini -mel: gloryloanfirm@mail.com Salam
  Akaun yang lebih baik bagi syarikat-syarikat yang sah.
  Balas

  ReplyDelete
 18. Adakah Anda Memerlukan kewangan pinjaman segera?
  * Pemindahan Sangat cepat dan cepat ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Pembayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman adalah bayaran fleksibel dan bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
  Kami menawarkan balasan awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi syarikat amanah berlesen yang dibenarkan dan dibenarkan
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
  Untuk maklumat lanjut Soalan dan borang permohonan pinjaman Hubungi kami melalui

  e-mail: matildablakeloanfirm@gmail.com
  Dr Matilda Blake
  Pemilik dan Pengasas
  Matilda Blake Firma Pinjaman

  ReplyDelete
 19. Suami saya dan saya, ingin menggunakan media ini untuk bersaksi tentang kerja-kerja yang baik Ibu Clara Alderman Pinjaman Syarikat.
  Kami tidak fikir kita akan berada dalam kehidupan seseorang yang bertemu saya seperti Puan Clara, Dia adalah permata yang jarang berlaku dan Allah menghantar. Saya Yura mengambil masa saya untuk memberi keterangan mengenai Puan Clara, kerana dia akhirnya menawarkan apa yang tidak ada orang lain boleh.
  Suami saya dan saya pergi ke hutang besar-besaran dengan penghutang dan Bank, dan kami mendapatkan pinjaman daripada dua syarikat pinjaman yang berbeza, tetapi semua datang ke apa-apa; sebaliknya mereka membawa kami ke lebih banyak hutang dan akhirnya meninggalkan kita berlaku sehingga saya datang dalam hubungan dengan Puan Clara, dia menawarkan pinjaman walaupun pada mulanya saya takut ia akan berakhir seperti syarikat-syarikat lain yang saya telah memohon, dia tidak suka mereka . Sekarang kita telah akhirnya hutang kami dan memulakan perniagaan baru dengan wang yang tertinggal dari pinjaman.
  Hubungi Puan Clara melalui salah satu daripada e-mel yang berikut.
  Claraloan@financier.com atau anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya untuk maklumat lanjut Yurawibawa@gmail.com

  ReplyDelete
 20. PINJAMAN CEPAT TAWARAN ONLINE DI GRACE MORGAN PINJAMAN SYARIKAT ... Grace Morgan Pinjaman Syarikat adalah pembekal terkemuka pinjaman Worldwide Tidak kira apa keadaan kewangan anda, kami boleh membantu mendapatkan cash.We anda sendiri menyediakan pinjaman untuk penyatuan hutang, pembaikan rumah, tidak bercagar pinjaman, pinjaman untuk kredit buruk, pinjaman perniagaan, pinjaman peribadi, pinjaman Pelajar, pinjaman kereta, mengurangkan Hutang Kad Kredit, Harta Tanah dan Gadai janji anda pada kadar faedah 2%. Tawaran pinjaman dalam talian kami adalah pantas dan mudah untuk apply.it adalah dijamin 100% dan safe.do hubungi kami sekarang untuk maklumat lanjut DI Gracemorganloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 21. Hello, Saya Puan Heather Putih, syarikat pinjaman pinjaman peribadi. Kami sedang dan pakar dalam memberikan yang akhir pinjaman tahun ini, pinjaman Krismas, tahun pinjaman baru untuk anda untuk membayar apa-apa pinjaman koperasi yang anda sedang berada di sekarang kita memberikan pinjaman peluang seumur hidup untuk anda untuk membayar bil-bil anda dan hutang peribadi dan memiliki perniagaan anda. pinjaman diberi kepada individu dan syarikat pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel: (qualityloanfirms@asia.com)
  (heatherwhiteloanltd@gmail.com). Datang dan perbezaan pengalaman dalam perkhidmatan kami.

  ReplyDelete
 22. Aku harus memberi keterangan mengenai perbuatan baik dari Ibu Amanda Amanda Badan Kredit. Saya Husnah dan saya mengambil masa saya keluar untuk memberi keterangan Ibu Amanda kerana dia akhirnya menawarkan saya.
  Saya dan suami saya masuk ke hutang yang sangat besar dengan Bank dan kami mencari pinjaman dari syarikat pinjaman yang berbeza tetapi semua datang ke sia-sia. sebaliknya mereka membawa kita ke dalam lebih banyak hutang meninggalkan kami bankrap sehingga saya datang di kenalan dengan Ibu Amanda, yang menawarkan pinjaman. Sekarang kita telah akhirnya menetap hutang kami dan memulakan perniagaan baru dengan wang yang tersisa dari pinjaman. Anda boleh menghubungi dia hari ini untuk pinjaman apapun dan jumlah.
  Hubungi Ibu Amanda melalui salah satu email berikut. amandaloans@qualityservice.com atau amandarichardson686@gmail.com atau anda boleh menghubungi saya melalui email saya untuk arahan lebih lanjut ikmahusnah@gmail.com

  ReplyDelete
 23. Halo Setiap Satu, nama saya wanita Jane alice dari Indonesia, dan saya bekerja dengan bersatu bangsa kompensasi, dan kami telah mendengar dan juga membuat pinjaman dari perusahaan pinjaman, saya cepat ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan seluruh Indonesia yang mencari pinjaman di internet sangat berhati-hati untuk tidak jatuh di tangan scammers dan fraudstars, ada banyak lender kredit palsu di sini di internet dan beberapa dari mereka adalah asli dan nyata, aku ingin meluncur kesaksian tentang bagaimana Tuhan menuntun saya untuk pemberi pinjaman dan Pinjaman nyata genue telah mengubah hidup saya dari rumput rahmat, setelah saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman kredit di sini di internt, saya kehilangan banyak uang untuk membayar biaya pendaftaran, isurance, pajak, dan setelah pembayaran saya masih tidak mendapatkan saya pinjaman. Setelah berbulan-bulan mencoba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan jumlah scammed kali uang tanpa mendapatkan pinjaman dari perusahaan mereka sehingga saya menjadi begitu putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari online genue kredit pemberi pinjaman yang tidak akan meningkatkan rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk menghubungi seorang teman saya yang baru-baru mendapat pinjaman online, kita membahas kesimpulan kita tentang masalah dan dia bercerita tentang seorang wanita yang disebut Mr Dangote yang merupakan CEO dari Dangote Pinjaman Perusahaan. Jadi saya diterapkan untuk jumlah pinjaman (Rp400,000,000) dengan tingkat bunga rendah 1,5%, tidak merawat usia saya, karena saya mengatakan kepadanya apa yang saya ingin menggunakan uang itu untuk membangun bisnis dan pinjaman saya disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua persiapan dilakukan pada transfer kredit dan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pendaftaran pinjaman, sudah disimpan ke bank dan mimpi saya datang melalui. Jadi saya ingin saran yang membutuhkan genue panggilan pinjaman cepat sekarang email di Dangotegrouploandepartment@gmail.com. dia tidak tahu bahwa aku melakukan ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati dia untuk hal-hal baik yang telah dilakukan dalam hidup saya. Anda juga dapat menghubungi saya di ladyjanealice@gmail.com hari yang indah lebih info..

  ReplyDelete

 24. Segala puji bagi Allah, yang Anda cari pinjaman? silahkan saya sarankan semua orang di sini sangat hati-hati, karena ada begitu banyak lender pinjaman palsu di sini. Saya telah menjadi korban dari sebuah pemberi pinjaman 8-kredit palsu, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri. saya baru saja keluar dari penjara dan seorang teman saya memperkenalkan saya ke kreditur pinjaman yang saya mencoba karena saya tidak punya pilihan selain untuk mencoba pinjaman asli dan pemberi pinjaman. Saya mendapat pinjaman saya dari CHLOEMORRISLOANFIRM tanpa stres, jadi saya memutuskan untuk membuat kesaksian ini. Saya meminta saran Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik menghubungi CHLOEMORRISLOANFIRM. menghubungi mereka melalui email:. chloemorrisloanfirm@gmail.com,.
  Anda masih dapat menghubungi saya melalui email saya untuk informasi lebih lanjut tentang harsiniyono@gmail.com. Tuhan membantu Anda dan sangat berhati-hati

  ReplyDelete
 25. Hello, Saya Puan Sandra Ovia, wang pemberi pinjaman swasta, adakah anda dalam hutang? Anda memerlukan rangsangan kewangan? pinjaman untuk merancang untuk tahun baru, untuk memenuhi sehingga bil anda, mengembangkan perniagaan anda pada tahun ini dan juga untuk pengubahsuaian rumah anda. Saya memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat tempatan, antarabangsa dan juga pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%. Anda boleh menghubungi kami melalui E-mel: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
  Anda dipersilakan untuk syarikat pinjaman kami dan kami akan memberikan anda perkhidmatan yang terbaik kami.

  ReplyDelete
 26. Halo Setiap Satu, nama saya wanita Jane alice dari Indonesia, dan saya bekerja dengan bersatu bangsa kompensasi, dan kami telah mendengar dan juga membuat pinjaman dari perusahaan pinjaman, saya cepat ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan seluruh Indonesia yang mencari pinjaman di internet sangat berhati-hati untuk tidak jatuh di tangan scammers dan fraudstars, ada banyak lender kredit palsu di sini di internet dan beberapa dari mereka adalah asli dan nyata, aku ingin meluncur kesaksian tentang bagaimana Tuhan menuntun saya untuk pemberi pinjaman dan Pinjaman nyata genue telah mengubah hidup saya dari rumput rahmat, setelah saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman kredit di sini di internt, saya kehilangan banyak uang untuk membayar biaya pendaftaran, isurance, pajak, dan setelah pembayaran saya masih tidak mendapatkan saya pinjaman. Setelah berbulan-bulan mencoba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan jumlah scammed kali uang tanpa mendapatkan pinjaman dari perusahaan mereka sehingga saya menjadi begitu putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari online genue kredit pemberi pinjaman yang tidak akan meningkatkan rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk menghubungi seorang teman saya yang baru-baru mendapat pinjaman online, kita membahas kesimpulan kita tentang masalah dan dia bercerita tentang seorang wanita yang disebut Mr Dangote yang merupakan CEO dari Dangote Pinjaman Perusahaan. Jadi saya diterapkan untuk jumlah pinjaman (Rp400,000,000) dengan tingkat bunga rendah 1,5%, tidak merawat usia saya, karena saya mengatakan kepadanya apa yang saya ingin menggunakan uang itu untuk membangun bisnis dan pinjaman saya disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua persiapan dilakukan pada transfer kredit dan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pendaftaran pinjaman, sudah disimpan ke bank dan mimpi saya datang melalui. Jadi saya ingin saran yang membutuhkan genue panggilan pinjaman cepat sekarang email di Dangotegrouploandepartment@gmail.com. dia tidak tahu bahwa aku melakukan ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati dia untuk hal-hal baik yang telah dilakukan dalam hidup saya. Anda juga dapat menghubungi saya di ladyjanealice@gmail.com hari yang indah lebih info..

  ReplyDelete
 27. Adakah anda memerlukan pinjaman segera?
  * Pemindahan Sangat cepat dan segera ke akaun bank anda
  * Pembayaran bermula lapan bulan selepas anda mendapat wang dalam anda
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah 2%
  * Pembayaran jangka panjang (1-30 tahun) Tempoh
  * Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas memfailkan permohonan kredit,
  Anda boleh menjangkakan bahawa sambutan awal kurang daripada 24 jam dan
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kita perlukan
  dari awak.
  Hubungi sah dan berlesen rasmi syarikat pinjaman
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
  Untuk maklumat lanjut dan borang permohonan pinjaman melalui Hubungi sekarang
  email: maryrobert422@gmail.com

  ReplyDelete
 28. Saya Puan Margaret Cartner pinjaman pemberi pinjaman peribadi, kami memberi pinjaman pada kadar 2%
  Adakah anda memerlukan pinjaman untuk membayar hutang anda?
  Anda perlu pinjaman untuk memulakan perniagaan,
  pinjaman untuk membayar bil,
  Kami berada di sini untuk menyediakan pinjaman apa-apa jumlah, sila hubungi kami melalui e-mel syarikat kami
  margaret_cartnerloanservices@financier.com

  Tuhan merahmati

  ReplyDelete
 29. Saya Puan Margaret Cartner pinjaman pemberi pinjaman peribadi, kami memberi pinjaman pada kadar 2%
  Adakah anda memerlukan pinjaman untuk membayar hutang anda?
  Anda perlu pinjaman untuk memulakan perniagaan,
  pinjaman untuk membayar bil,
  Kami berada di sini untuk menyediakan pinjaman apa-apa jumlah, sila hubungi kami melalui e-mel syarikat kami
  margaret_cartnerloanservices@financier.com

  Tuhan merahmati

  ReplyDelete
 30. Hello,
  Adakah anda memerlukan bantuan dan bosan dengan kecewa ?. PINJAMAN DLF komited kepada dasar peluang yang sama dan pembangunan dasar positif, menyediakan perkhidmatan kewangan pakar kami kepada semua orang. Kami menawarkan pelbagai pinjaman kepada syarikat-syarikat, perniagaan kecil dan perusahaan, serta pengguna individu. pakej pinjaman kami boleh sama ada panjang atau jangka pendek, pada pilihan yang anda inginkan. Kami menawarkan semua jenis pinjaman seperti, perniagaan, penyatuan hutang pendidikan dan pinjaman pelaksanaan projek.

  Adakah anda telah dinafikan pinjaman oleh bank anda, bagaimana untuk membayar bil anda yang seterusnya, Perlu pinjaman projek, pengembangan perniagaan pinjaman? Jika anda tidak mempunyai bayaran muka, kredit buruk, atau banyak hutang mungkin, kita boleh mencari program yang sesuai untuk memenuhi keperluan khusus anda! Bagi apa jua tujuan anda memerlukan pinjaman, sama ada perniagaan, peribadi, atau penyatuan hutang, DLF Loans, akan menawarkan jumlah pinjaman khusus anda pada kadar faedah yang sangat rendah. DLF Pinjaman telah berkhidmat banyak perniagaan, organisasi dan individu-individu, dalam mencapai impian masing-masing dengan memberikan pinjaman dengan berkesan tanpa CAGARAN untuk hanya 2% KADAR. E-mel: info.dlfloans@gmail.com

  HUBUNGI KAMI SEKARANG
  E-mel: info.dlfloans@gmail.com
  DLF PINJAMAN

  ReplyDelete
 31. Kami adalah perusahaan yang terdaftar, meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan mendesak, dan mereka yang telah ditolak kredit dari sana bank karena skor rendah kredit, pinjaman bisnis, pinjaman Pendidikan, mobil pinjaman, kredit rumah, kredit perusahaan (dll), atau untuk membayar utang buruk atau tagihan, atau yang telah scammed oleh pemberi pinjaman sebelum uang palsu? Selamat, Anda berada di tempat yang tepat, dapat diandalkan Pinjaman Perusahaan Ibu Kelly untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat rendah dari 2% telah datang untuk mengakhiri semua masalah keuangan Anda sekali dan untuk semua, untuk informasi lebih lanjut dan pertanyaan hubungi kami melalui email perusahaan kami: kellywoodloanfirm@gmail.com
  Terima kasih
  Terima kasih dan Tuhan memberkati
  Ibu kelly
  KellyWoodLoanFirmLTD
  (Kellywoodloanfirm@gmail.com)

  ReplyDelete
 32. PELUANG LAGI LAGI, ANDA A MAN PERNIAGAAN / WANITA, PEKERJA DALAM ORGANISASI, BEKERJA SENDIRI? Memerlukan pinjaman peribadi untuk perniagaan tanpa tekanan, Jika ya, hubungi kami hari ini, kami menawarkan pinjaman tahun baru pada kadar faedah yang rendah sebanyak 2%, anda boleh memulakan tahun baru dengan senyuman di muka anda, keselamatan, kebahagiaan kami pelanggan adalah kekuatan kita. Jika anda berminat, mengisi borang permohonan pinjaman di bawah:
  Maklumat peminjam:

  Nama penuh: _______________
  Negara: __________________
  Seks: ______________________
  Umur: ______________________
  Jumlah Pinjaman Diperlukan: _______
  Tempoh Pinjaman: ____________
  Tujuan pinjaman: _____________
  Nombor telefon bimbit: ________

  Untuk maklumat lanjut sila hubungi kami sekarang melalui e-mel: gloryloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 33. Saya Puan Margaret Cartner pinjaman pemberi pinjaman peribadi, kami memberi pinjaman pada kadar 2%
  Adakah anda memerlukan pinjaman untuk membayar hutang anda?
  Anda perlu pinjaman untuk memulakan perniagaan,
  pinjaman untuk membayar bil,
  Kami berada di sini untuk menyediakan pinjaman apa-apa jumlah, sila hubungi kami melalui e-mel syarikat kami
  margaretcartnerloanservices@gmail.com
  Tuhan merahmati

  ReplyDelete
 34. IS BARU LAGI TAHUN INI, ANDA A MAN PERNIAGAAN / WANITA, A KERJA DALAM ORGANISASI, SELF bekerja? Memerlukan pinjaman peribadi untuk perniagaan tanpa tekanan, Jika ya, hubungi kami hari ini, kami menawarkan pinjaman tahun baru pada kadar faedah yang rendah sebanyak 2%, anda boleh memulakan tahun baru dengan senyuman di muka anda, keselamatan, kebahagiaan kami pelanggan adalah kekuatan kita. Jika anda berminat, anak borang permohonan pinjaman di bawah:
  Meminjam Maklumat:

  Nama Penuh: _______________
  Negara: __________________
  Seks: ______________________
  Umur: ______________________
  Jumlah Pinjaman Diperlukan: _______
  Tempoh Pinjaman: ____________
  Tujuan pinjaman: _____________
  Nombor telefon bimbit: ________

  Untuk maklumat lanjut sila hubungi kami sekarang melalui e-mel; lydiaclintonloanfirm@gmail.com, ini adalah satu peluang untuk anda, memberikan terlepas

  ReplyDelete
 35. IS BARU LAGI TAHUN INI, ANDA A MAN PERNIAGAAN / WANITA, A KERJA DALAM ORGANISASI, SELF bekerja? Memerlukan pinjaman peribadi untuk perniagaan tanpa tekanan, Jika ya, hubungi kami hari ini, kami menawarkan pinjaman tahun baru pada kadar faedah yang rendah sebanyak 2%, anda boleh memulakan tahun baru dengan senyuman di muka anda, keselamatan, kebahagiaan kami pelanggan adalah kekuatan kita. Jika anda berminat, anak borang permohonan pinjaman di bawah:
  Meminjam Maklumat:

  Nama Penuh: _______________
  Negara: __________________
  Seks: ______________________
  Umur: ______________________
  Jumlah Pinjaman Diperlukan: _______
  Tempoh Pinjaman: ____________
  Tujuan pinjaman: _____________
  Nombor telefon bimbit: ________

  Untuk maklumat lanjut sila hubungi kami sekarang melalui e-mel; lydiaclintonloanfirm@gmail.com, ini adalah satu peluang untuk anda, memberikan terlepas

  ReplyDelete
 36. Saya Mrs.Helen Johnson, menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan kepada individu dan perniagaan pemilik. Kami bekerja dengan individu, kecil, sederhana, dan besar-besaran untuk membantu mereka sama ada memulakan atau berkembang ke wilayah baru. Kami membantu membiayai perniagaan kecil apabila diperlukan paling untuk mengembangkan perniagaan yang sedia ada, membeli peralatan modal, membayar perbelanjaan dan untuk banyak keperluan lain seperti pengiklanan, sewa, pengubahsuaian dan lain-lain Regards, (helenjohnsonloanfirm68@gmail.com) kebahagiaan anda adalah kebimbangan kami.

  ReplyDelete
 37. Jangan gunakan semua ini Lender Money Swasta here.They terletak di, Ghana, Turki, Perancis dan Israel Nama saya Risna Susanti, saya sedang warganegara Malaysia. Adakah anda telah mencari pinjaman? Adakah anda memerlukan pinjaman peribadi atau perniagaan segera? Hubungi Puan Joyce dia membantu saya dengan pinjaman sebanyak $ 800,000 beberapa hari lalu selepas telah scammed daripada $ 12.000 dari seorang wanita yang mendakwa dirinya sebagai pemberi pinjaman pinjaman tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan hari ini bahawa saya mendapat pinjaman saya bernilai $ 800.000.Feel hubungi syarikat untuk service.This kewangan tulen adalah alamat mereka sebenar e-mel: joycerolandloancompany@gmail.com »} untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk mendapatkan pinjaman anda atau anda boleh menghubungi saya melalui e-mel saya untuk mendapatkan panduan lanjut dan nasihat mengenai bagaimana untuk memohon pinjaman dari Puan Joyce dalam risnasusanti247@gmail.com. Dan sekali lagi syukur kepada JOYCE ROLAND kerana memberi pinjaman sebanyak $ 800,000

  ReplyDelete
 38. Hello,
  Ini adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa Puan Rose Anna, pemberi pinjaman pinjaman peribadi mempunyai membuka peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan apa-apa bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar 2% kadar faedah kepada individu, syarikat dan syarikat-syarikat di bawah terma dan syarat yang jelas dan mudah difahami. hubungi kami hari ini melalui e-mel di: (roseannamoore70@gmail.com)

  ReplyDelete
 39. ADAKAH ANDA SEORANG lelaki PERNIAGAAN / WANITA, PEKERJA DALAM ORGANISASI, BEKERJA SENDIRI? Memerlukan pinjaman peribadi untuk perniagaan tanpa tekanan, Jika ya, hubungi kami hari ini, kami menawarkan pinjaman pada kadar faedah yang rendah sebanyak 2%, anda boleh memulakan dan mengakhiri tahun ini dengan senyuman di muka anda, kepuasan, kebahagiaan pelanggan-pelanggan kami adalah kekuatan kita. Jika anda berminat, mengisi borang permohonan pinjaman di bawah:
  Maklumat peminjam:

  Nama penuh: _______________
  Negara: __________________
  Seks: ______________________
  Umur: ______________________
  Jumlah Pinjaman Diperlukan: _______
  Tempoh Pinjaman: ____________
  Tujuan pinjaman: _____________
  Nombor telefon bimbit: ________

  Untuk maklumat lanjut sila hubungi kami sekarang melalui e-mel; (morrislucyqualityloanfirm@gmail.com) ini adalah satu peluang untuk anda, dilakukan ketinggalan.

  ReplyDelete
 40. AKHIR TAHUN LOAN OFFER !!! AKHIR TAHUN LOAN OFFER !!!
  Berita baik untuk semua, Sunshine Syarikat pinjaman memberikan pelanggan pinjaman berpatutan tanpa cagaran bagi baki bulan 2016, bagi anda untuk mula 2017 anda dengan pelan yang berjaya.

  Adakah anda berfikir tentang memulakan perniagaan anda sendiri, anda berada dalam hutang, ini adalah peluang anda untuk mencapai keinginan mereka, kerana kami menawarkan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan dan pinjaman pelajar, dan semua jenis kadar faedah pinjaman sebanyak 2%. tergesa-gesa sehingga sekarang dan menjadi sebahagian daripada program ini.
  Untuk maklumat lanjut, hubungi kami sekarang melalui e-mel Sunshineloancompany@gmail.com
  SUNSHINELOANCOMPANY

  ReplyDelete
 41. Saya Puan Margaret Cartner pinjaman pemberi pinjaman peribadi, kami memberi pinjaman pada kadar 2%
  Adakah anda memerlukan pinjaman untuk membayar hutang anda?
  Anda perlu pinjaman untuk memulakan perniagaan,
  pinjaman untuk membayar bil,
  Kami berada di sini untuk menyediakan pinjaman apa-apa jumlah, sila hubungi kami melalui e-mel syarikat kami
  margaret_cartnerloanservices@financier.com

  Tuhan merahmati

  ReplyDelete
 42. Apakah Anda pernah ditolak terus-menerus oleh bank, teman, kerabat, lembaga keuangan Anda?
  Jika Anda membutuhkan pinjaman konsolidasi 2%, kita memiliki banyak rencana yang fleksibel pada panel pinjaman kami untuk membantu Anda,
  Kemudian kabar baik di sini !!! Anda telah datang ke tempat yang tepat yang Anda bisa mendapatkan mudah pinjaman Anda cepat dan,
  * Pinjaman Pribadi (Aman dan Tanpa Jaminan)
  * Kredit Usaha (Aman dan Tanpa Jaminan)
  * Kredit Mobil
  lebih banyak, tanpa fees.We tersembunyi bersertifikat, dapat dipercaya, handal, efisien, cepat dan pemberi pinjaman uang dinamis,
  Kami memberikan pinjaman pada tingkat bunga 2%, jumlah berkisar dari $ 500.000,00 USD untuk $ 80,000,000,000.00 USD dan periode ulang pembayaran 1 tahun untuk durasi 50 tahun

  Mohon kembali ke saya dengan email: Lucysmithloanfirm@gmail.com jika Anda tertarik untuk mendapatkan pinjaman sehingga saya bisa memberikan informasi lebih untuk persyaratan pinjaman dan kondisi
   
  Peminjam Informasi (Information diperlukan bidang muncul dalam cetak tebal).
  Nama Lengkap (s):
  Usia:
  Alamat jalan:
  negara:
  Nomor kontak:
  Jumlah Pinjaman Diminta:
  Pinjaman Tujuan:
  Durasi Pinjaman:
  Status Pekerjaan:

  Hubungi kami melalui email kami Lucysmithloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 43. Hello, semua orang, sila, saya cepat ingin menggunakan media ini untuk berkongsi kesaksian saya bagaimana Tuhan mengarahkan saya kepada pemberi pinjaman kredit yang benar-benar mengubah hidup saya kemiskinan dengan seorang wanita kaya dan kini saya mempunyai kehidupan yang sihat tanpa tekanan dan kewangan kesukaran,

   Selepas berbulan-bulan cuba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan saya telah ditipu sebanyak 400 juta saya menjadi begitu terdesak dalam mendapatkan pinjaman daripada pemberi pinjaman dalam talian adalah legit dalam kredit dan tidak akan meningkatkan kesakitan saya, jadi saya memutuskan untuk beralih kepada rakan saya untuk mendapatkan nasihat tentang bagaimana untuk mendapatkan pinjaman dalam talian, kita bercakap mengenainya dan kesimpulan kami memberitahukan kepadanya tentang seorang wanita yang bernama Puan Theresa yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Theresa Loan.Company

   Saya memohon untuk jumlah pinjaman (800 juta) dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 2%, jadi pinjaman yang diluluskan dengan mudah tanpa tekanan dan semua persiapan dibuat pada pindahan kredit, disebabkan oleh hakikat bahawa ia tidak memerlukan cagaran untuk pemindahan pinjaman, saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sijil perjanjian lesen daripada mereka untuk memindahkan kredit saya dan dalam masa kurang daripada dua jam wang pinjaman itu telah didepositkan ke dalam akaun bank saya.

  Saya fikir ia adalah jenaka sehingga saya menerima panggilan daripada bank saya bahawa akaun saya telah dikreditkan dengan jumlah 800 juta. Saya amat gembira kerana akhirnya Tuhan menjawab doa saya dengan pesanan pemberi pinjaman saya dengan kredit sebenar saya, yang boleh memberikan keinginan hati saya.

  Terima kasih kepada Puan Theresa untuk membuat adil hidup saya, jadi saya cadangkan sesiapa yang berminat dalam mendapatkan pinjaman untuk sila hubungi Cik Theresa melalui e-mel Theresaloancompany@gmail.com untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk mendapatkan pinjaman anda,

  Jadi terima kasih banyak untuk masa yang anda luangkan untuk membaca tentang kejayaan saya dan saya berdoa Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan anda.
  Saya menamakan martini, anda boleh hubungi saya untuk lebih banyak rujukan melalui e-mel saya: martinimarais1986@gmail.com atau fatma melalui feyzilfatma@gmail.com. terima kasih

  ReplyDelete
 44. Ada apa-apa masalah kewangan? Adakah anda ingin memulakan perniagaan anda sendiri? Syarikat pinjaman menubuhkan organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia dengan semata-mata untuk membantu golongan miskin dan orang yang mengalami masalah kewangan yang hidup. Jika anda ingin memohon untuk pinjaman, kembali kepada kami dengan e-mel butiran di bawah: julietowenloancompany@gmail.com


  Nama penuh:
  jumlah pinjaman:
  Tempoh Pinjaman:
  Pendapatan bulanan :
  negara:
  Seks:
  Nombor telefon:
  Tarikh lahir :

  Terima kasih dan Tuhan memberkati
  JULIETOWENLOANCOMPANY
  (Julietowenloancompany@gmail.com)
  Puan Juliet

  ReplyDelete
 45. Hello, I 'm Mr. Jonathan Albert Mak, pemberi pinjaman peribadi pinjaman yang memberikan pinjaman peluang masa hidup. Adakah anda memerlukan pinjaman dengan segera untuk menyelesaikan hutang anda, atau anda memerlukan pinjaman modal untuk perniagaan anda? Anda telah ditolak oleh Bank-Bank dan institusi kewangan lain? Perlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? Cari lagi, kerana kami di sini agar semua masalah kewangan anda dengan perkara yang sebelum ini. Kita pinjaman dana dari individu-individu yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit yang buruk atau memerlukan wang untuk membayar bil-bil, untuk melabur dalam perniagaan jumlah 2%. Saya ingin menggunakan medium ini untuk memaklumkan kepada anda bahawa kita memberi bantuan waris yang boleh dipercayai dan akan menawarkan dan pinjaman. Terima kasih, sila hubungi kami hari di: jonathanalbertmak@gmail.com.
  Jonathanalbert88@outlook.com

  ReplyDelete
 46. Hello,
  Saya Puan Olivia Daniel, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman peluang seumur hidup. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perniagaan anda? Anda telah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? mencari lebih banyak kerana kita berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda satu perkara yang telah lalu. Kami memberikan pinjaman dana kepada individu yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit yang buruk atau memerlukan wang untuk membayar bil, untuk melabur dalam perniagaan pada kadar 2%. Saya mahu menggunakan medium ini untuk memberitahu anda bahawa kami memberikan bantuan yang boleh dipercayai dan benefisiari dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel di:
  (Oliviadaniel93@gmail.com)

  ReplyDelete
 47. Nama saya dewi Setiana, seorang warganegara indonesia, dari bandar Kota Surakarta. Saya mahu menggunakan medium ini untuk memberi crutail dinasihatkan kepada semua warganegara indonesian yang mana untuk mendapatkan pinjaman untuk berhati-hati kerana internet adalah penuh dengan penipu, beberapa bulan yang lalu i adalah sangat-sangat memerlukan pinjaman, kerana kewangan saya keadaan yang tidak terlalu baik dan putus asa, saya jatuh ke dalam tangan pemberi pinjaman palsu, dari saudi arabia. Saya hampir mati, sehingga seorang kawan saya merujuk saya kepada pemberi pinjaman sangat handal dipanggil Puan Emiliana, pemilik sebuah organisasi pinjaman global, Beliau merupakan pemberi pinjaman global; yang i dihubungi dan dia menghulurkan saya jumlah pinjaman sebanyak Rp450,000,000 dalam masa kurang daripada 24 jam pemprosesan dengan kadar faedah sebanyak 2% dan mengubah kehidupan seluruh keluarga saya.

  Saya menerima pinjaman saya di dalam akaun bank saya selepas Puan Emiliana memindahkan pinjaman saya, apabila saya memeriksa baki akaun bank saya dan mendapati bahawa jumlah yang saya digunakan telah dikreditkan ke dalam akaun bank saya

  jadi untuk kerja-kerja baik Puan Emiliana dalam hidup saya dan keluarga saya, saya mengambil keputusan untuk memberi amaran dan berkongsi kesaksian saya mengenai Puan Emiliana, supaya orang-orang dari negara saya dan bandar saya boleh mendapatkan pinjaman mudah tanpa tekanan. Jadi, jika anda memerlukan pinjaman apa-apa jenis, sila hubungi Puan Emiliana melalui e-mel: emilianawilson111@gmail.com

  Anda juga boleh hubungi saya di e-mel saya: setianadewi2020@gmail.com dan Cik Irawati yang memperkenalkan saya dan memberitahu saya mengenai Puan Emiliana, Beliau juga menerima pinjaman beliau dari Puan Emiliana. Anda juga boleh menghubungi beliau melalui e-mel beliau: irawatidianna@gmail.com Sekarang, saya adalah seorang pemilik bangga dengan yang baik dan besar wanita perniagaan di bandar saya, semoga Allah terus memberkati Puan Emiliana untuk kerja-kerja baik beliau dalam hidup saya dan bahawa keluarga saya.

  ReplyDelete
 48. nama saya dewi Setiana, pemilik ladang ternakan ayam di bandar surukarta, yang setia Islam khusus. Adakah anda putus asa atau kecewa? Anda kesal pernah memulakan perniagaan? Adakah anda menghadapi masalah? atau anda hanya mendapat melalui kegagalan perniagaan? anda mahu berhenti proses keusahawanan? anda ingin meletakkan perniagaan anda dan kembali ke sekolah untuk mendapatkan ijazah? i adalah mangsa semua cabaran ini, Jika salah satu syarat di atas berkenaan dengan anda, maka saya mempunyai beberapa nasihat untuk anda, membina perniagaan yang pasti bukan satu tugas yang mudah ia adalah satu proses yang kebanyakan orang takut cabaran yang terlibat dan itulah mengapa ramai orang lebih suka menyimpan pekerja mereka untuk mengambil langkah berani untuk memulakan perniagaan anda sendiri anda telah benar-benar membuktikan keberanian anda membina perniagaan yang berjaya dari awal hanya kira-kira surmounting cabaran, tidak lebih, tidak kurang apa-apa usahawan yang berjaya mempunyai perjalanan yang lancar untuk bahagian atas dan tidak akan menjadi satu cabaran, kekecewaan dan kegagalan akan sentiasa berada di sana tetapi bagaimana anda mengendalikan mereka yang menentukan sama ada anda akan berjaya atau tidak ramai orang yang mengatakan bahawa mereka adalah pinjaman semua palsu, saya adalah seorang mangsa yang con untuk 9 bulan. Saya rasa hidup saya sudah berakhir dan perniagaan ke bawah supaya saya melawat tapak pengumuman pinjaman, dan saya datang di suatu kumpulan yang besar, Puan Emiliana, Ketua Pegawai Eksekutif kewangan global syarikat pinjaman terhad, syarikat pinjaman pinjaman dunia terkemuka di seluruh asia benua, mereka mengiklankan kredit dan saya mengambil iman dan memohon pinjaman daripada Rp450,000,000.00 setelah mengisi borang dan semua proses yang telah dilakukan, saya telah diminta untuk mendapatkan dokumen perjanjian pinjaman saya, dan selepas i mendapatkan dokumen perjanjian pinjaman saya, untuk kejutan terbesar saya. Dia memberikan saya pinjaman berjumlah saya untuk pinjaman Rp450,000,000.00 dengan kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2% dan walaupun tanpa cagaran, tanpa penjamin dan tiada yuran pendaftaran untuk kejutan terbesar saya bersedia pinjaman saya diluluskan dalam masa kurang daripada dua jam saya mempunyai wang dalam saya akaun tanpa what- apa masalah sebab mengapa saya membuat pengakuan ini hingga ke hari ini kepada rakan-rakan Indonesia saya, kerana dia berubah semua kesedihan saya kegembiraan dan ketawa rakan-rakan Indonesia saya, dia adalah Allah yang diturunkan kepada membantu saya untuk memberi keterangan hari ini bahawa anda memanggil abang saya dan kakak saya dan anda akan berpuas hati dengan kehidupan lagi dan semua hidup saya, saya akan menjadi sangat greatfull untuk syarikat-syarikat pinjaman hubungan Puan Emiliana, anda boleh menghubungi Puan Emiliana untuk pinjaman anda melalui e-mel beliau: emilianawilson111@gmail.com
   
  dan mendapatkan pinjaman hari ini anda juga boleh menghubungi saya di (setianadewi2020@gmail.com) anda juga boleh menghubungi saya dian rakan Irawati yang memperkenalkan saya kepada ibu Emiliana melalui e-mel: (irawatidianna@gmail.com),
   dia adalah orang yang meyakinkan saya untuk membayar yuran saya apabila saya bimbang bahawa ia mungkin menjadi salah satu penipu internet tetapi kasih sayang di kalangan semua pemberi pinjaman kredit masih seseorang yang mengambil berat apa-apa yang tidak pergi ke pemberi pinjaman dalam talian, mencari yang geniue syarikat pinjaman Kiranya Dia, Allah membantu kita semua sekali lagi menangani Puan Emiliana di email: emilianawilson111@gmail.com

  ReplyDelete
 49. .
  hello saudara kita yang kekasih dan adik sila berhati-hati bagaimana anda memohon pinjaman di internet kerana hampir pemberi pinjaman di internet adalah semua palsu dan orang-orang yang memberi keterangan adalah testifiers semua palsu yang adalah kerja tangan orang-orang yang sama yang membuat tuntutan untuk menjadi pemberi pinjaman tetapi hanya untuk merobek orang yang memerlukan bantuan wang keras mendapatkan mereka i adalah mangsa kepada kebanyakan peminjam palsu dan i adalah satu penipuan lebih RM15,000 kerana saya adalah memerlukan wang untuk membayar hutang saya dan untuk meningkatkan perniagaan saya lagi i Surfer sakit banyak dengan kaum yang palsu yang mendakwa diri mereka sebagai pemberi pinjaman sehingga i adalah memperkenalkan kepada ibu Dewi Ahmad dengan seorang kawan reza cindy saya yang memberitahu saya bagaimana dia mendapat pinjaman beliau dari ibu syarikat Dewi Ahmad yang kemudian saya dihubungi ibu tetapi masih takut di dalam saya kerana pengalaman masa lalu saya dan i mengelakkan menjadi mangsa kepada ini peminjam palsu dan kawan saya bahawa dia mendapat pinjaman dari dirinya dan saya boleh melihat bukti dalam dia dan menunjukkan kepada saya bukti yang pinjaman beliau adalah memindahkan kepada beliau dan saya memohon borang permohonan pinjaman dan dalam masa kurang 24 jam i mendapat pinjaman saya pinjaman saya ia adalah seperti mimpi untuk saya tidak pernah percaya bahawa terdapat sebarang pemberi pinjaman pinjaman benar dalam internet tetapi hari ini ibu Dewi Ahmad telah menamatkan ketidakstabilan kewangan saya dan sekarang saya dan keluarga saya hidup bahagia sebab itulah saya membuat keputusan untuk membuat kesaksian ini supaya anda orang yang kita berhati-hati tentang bagaimana anda memohon pinjaman kerana hampir semua pemberi pinjaman semua ini adalah palsu supaya saudara dan kakak jika anda memerlukan pinjaman sila buat tidak tergesa-gesa kesilapan sekarang dan menghubungi ibu Dewi Ahmad sekarang di melalui dewiahmad.loanfirm@gmail.com e-mel kini anda juga boleh hubungi saya di lisaivan070@gmail.com
  terima kasih dan Tuhan memberkati anda semua

  ReplyDelete
 50. Semoga Tuhan pujian
  saudara dan saudari saya, menangis lagi untuk tuan yang menjawab doa saya akan menjawab Anda, bagi mereka yang mengatakan tidak ada pemberi pinjaman yang benar di internet adalah pembohong, saya ingin Anda tahu bahwa masih ada satu yang baik dan kredit nyata pemberi pinjaman , dan ada satu yang Allah gunakan untuk menjawab doa-doa saya. saya telah menjadi korban penipuan internet dan saya ditipu dari 53 juta sebelum saya bertemu seorang teman yang bercerita tentang salah satu pemberi pinjaman yang benar, pada awalnya, saya meragukan dia karena pengalaman masa lalu saya, saya takut tapi teman saya mengatakan kepada saya tidak takut bahwa dia adalah satu-satunya yang dapat membantu saya dalam masalah keuangan saya, saya mengambil keberanian untuk mencoba kemudian saya meminta untuk melakukan pembayaran untuk transfer kredit saya dan saya mengatakan kepada teman saya dan teman saya memberi saya kata dia yang saya harus takut dan saya mengikuti kata dia dan saya melakukan pembayaran, tapi mengejutkan terbesar saya, setelah saya membuat pembayaran transfer, saya mendapat pinjaman saya dalam waktu kurang dari 2 jam. saya sangat senang, dan hari ini ibu Dewi Ahmad Badan Pinjaman membuat saya siapa saya. Itulah mengapa saya membuat kesaksian ini bahwa Ibu Dewi adalah pemberi pinjaman kredit benar dalam internet dan saya juga mencoba untuk memberitahu saudara dan saudari saya sangat berhati-hati sehingga Anda tidak akan ba korban seperti saya. jika Anda benar-benar membutuhkan pinjaman di internet, Anda lebih baik menghubungi Ibu Dewi dan saya memberikan jaminan penuh bahwa Anda akan mendapatkan pinjaman Anda dari perusahaan nya. email nya dewiahmad.loanfirm@gmail.com Anda masih dapat menghubungi saya via Emaildafaaldo98@gmail.com untuk info lebih lanjut. Tuhan memberkati kalian semua

  ReplyDelete
 51. Kami adalah sebuah organisasi yang ditubuhkan untuk membantu orang yang memerlukan
  bantuan, seperti bantuan kewangan. Jadi, jika anda akan melalui kewangan
  masalah, jika anda mempunyai keadaan huru-hara kewangan dan anda memerlukan dana untuk
  memulakan perniagaan anda sendiri atau anda memerlukan pinjaman untuk membayar hutang atau membayar
  bil, memulakan perniagaan yang baik atau anda mendapati sukar
  mendapatkan pinjaman modal dari bank-bank tempatan, hubungi kami hari ini melalui e - mail
  rebeccawilliamsloanfirm@gmail.com

   "Jadi, jangan biarkan peluang ini berlalu begitu sahaja,
  Anda dinasihatkan untuk melengkapkan dan mengembalikan butiran di bawah ..

  Nama awak: ______________________
  Alamat anda: ____________________
  Negara awak: ____________________
  Tugas anda: __________________
  Jumlah pinjaman yang diperlukan: ______________
  Tempoh pinjaman: ____________________
  Pendapatan bulanan: __________________
  Nombor telefon: ________________
  Adakah anda memohon pinjaman sebelum: ________________
  Jika anda telah memfailkan pinjaman sebelumnya, di mana anda dirawat dengan jujur? ...

  Bertindak cepat dan keluar dari tekanan kewangan, keadaan huru-hara, dan cabaran
  hubungi REBECCA WILLIAMS LOAN FIRM hari ini melalui e - mail:
  rebeccawilliamsloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 52. Bagaimana kabarmu, nama saya Muthia fadlika di medan, ibu christian yang mempunyai menderita banyak dalam perjalanan hidup saya, saya cepat ingin menggunakan media ini untuk memberi amaran kepada seluruh Indonesia yang mencari pinjaman di internet sangat berhati-hati untuk tidak jatuh di tangan penipu dan fraudstars, ada banyak peminjam palsu kredit di sini di internet dan beberapa dari mereka yang asli, saya ingin meluncur kesaksian bagaimana Tuhan mengarahkan saya ke pemberi pinjaman dan genue pinjaman sebenar yang telah mengubah hidup saya dari rumput rahmat, selepas saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman kredit di sini di internet di laman web ini, saya kehilangan banyak wang untuk membayar yuran pendaftaran, insurans, kos pengangkutan, cukai, dan setelah pembayaran saya masih tidak mendapat pinjaman saya. Setelah berbulan-bulan cuba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan jumlah scammed kali wang tanpa mendapatkan pinjaman dari pemberi pinjaman bahawa saya menjadi begitu putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari pemberi pinjaman kredit genue dalam talian yang tidak akan meningkatkan rasa sakit saya, itu sukar masa bagi saya kerana, saya punya banyak mengganggu dan saudara, anak-anak dan ibu dan suami yang sakit untuk mengambil dari, dengan semua cabaran, saya berpuasa dan berdoa banyak yang Tuhan menghantar saya pembantu saya, selepas tiga minggu jadi saya memutuskan untuk hubungi rakan saya Nurul yang baru- baru mendapat pinjaman dalam talian, kita membincangkan kesimpulan kita tentang masalah dan dia mengatakan kepada saya tentang suatu syarikat dari kerajaan od saudi arabia di AASIMAHA timur Adila pinjaman syarikat tengah yang membantu banyak orang di kawasan saya, saya memohon untuk jumlah pinjaman (Rp530,000,000) dengan tingkat bunga rendah daripada 1%, tidak merawat usia saya, kerana saya mengatakan apa yang saya ingin menggunakan wang itu untuk membina perniagaan dan pinjaman saya diluluskan dengan mudah tanpa stres dan semua persiapan yang dilakukan pada pemindahan kredit dan dalam masa kurang dari 3 jam selepas pendaftaran pinjaman, itu disimpan ke bank dan impian saya datang melalui pada 3 Disember 2016. saya belajar untuk tidak pernah giveup perjuangan hidup, jadi saya ingin cadangan yang memerlukan genue pinjaman segera memanggil dia sekarang email di (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) syarikat tidak tahu bahawa saya melakukan ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati dia untuk hal-hal baik yang telah dilakukan dalam hidup saya. Anda juga boleh menghubungi saya di (muthiafadlika2020@gmail.com) untuk info lebih lanjut. saya sekarang punya cukup wang untuk merayakan christmax dan akhir tahun menjadi 2017, saya berharap anda bahagia christmax dan tahun baru di muka

  ReplyDelete
 53. Dalam dunia internet komunikasi yang lancar, memohon bantuan kewangan boleh dilakukan dari keselesaan rumah anda dengan syarat anda adalah asli dan mahu pinjaman.
   Adakah anda memerlukan pinjaman sebenar ?. Lupakan penipuan, masih terdapat banyak firma-firma kewangan yang tulen. Adakah anda pernah ditolak oleh mana-mana institusi, bank-bank kewangan dan syarikat-syarikat kewangan yang lain? Jika ya, bimbang tidak lagi kerana @ JESSICABROWNFINANCEFIRM kami adalah sebuah syarikat kewangan berpengalaman dan berpengalaman yang menyediakan pinjaman mudah percuma kepada individu dan badan-badan korporat yang serius, sama ada syarikat, syarikat dan kepada orang ramai, pada kadar faedah yang sangat rendah kurang daripada 5%. Kami mempunyai akses kepada kumpulan wang tunai untuk diberikan kepada kecil dan firma skala sederhana dan individu-individu yang mempunyai rancangan untuk memulakan perniagaan, tidak kira betapa kecil. Tetap yakin kebajikan dan keselesaan anda sahaja yang kami berada di sini untuk pastikan. Dapatkan berhubung dengan kami perkhidmatan pelanggan @ email: jessicabrownfinancefirm@gmail.com ........ Untuk tindak balas yang cepat dan pantas
   
   
  KITA PERLU BERIKUT DARI ANDA,
   
   
  1. Nama
  2. Negara
  3. Alamat
  4. Jantina
  5. Kerja
  6. Jawatan di tempat kerja
  7. pendapatan bulanan
  8. Jumlah yang diperlukan
  9. Tempoh Pinjaman
  10. Agama
  11. Adakah anda memohon sebelum dan ditolak? Jika ya
  12. Nyatakan sebab ..........................................
  .................................................. .........
  .................................................. ..........
  .................................................. .........
  .................................................. .........
   
   
   
  Kami mahu membantu anda

  ReplyDelete
 54. halo semua kita Dewi Ahmad pemberi pinjaman perusahaan pinjaman dapat diandalkan dan dipercaya selama lebih dari 46 tahun di bidang pinjaman yang Anda seorang pengusaha yang Anda pedagang atau Anda memiliki perusahaan yang yang untuk memperbesar pantai atau Anda memiliki mimpi untuk membangun kredit Anda bisnis, akan ketidakstabilan keuangan benar atau Anda di mana menolak pinjaman oleh bank kemudian mencari tahu sebagai Dewi Ahmad lender menawarkan pinjaman dari semua jenis pada tingkat yang paling menarik dari 2% untuk semua jenis kredit dan ke setiap tempat di dunia dan kami memberikan out hingga 5 miliar dari mata uang di dunia jangan lewatkan kesempatan ini untuk mencapai impian keuangan Anda hanya dengan tingkat bunga 2% dan dewi pemberi pinjaman akan memberikan mimpi keuangan Anda menjadi kenyataan hubungi kami hari ini untuk aplikasi pinjaman Anda di (Dewiahmad.loanfirm@gmail.com) untuk formulir aplikasi pinjaman Anda hari ini dan akan mendapatkan setiap hal yang dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam terima kasih untuk dukungan Anda Tuhan memberkati Anda

  ReplyDelete
 55. aasamalekum, adakah anda memerlukan pinjaman, melakukan memerlukan pinjaman segera, adakah anda memerlukan pinjaman cepat, adakah anda memerlukan pinjaman peribadi, adakah anda memerlukan pinjaman yang besar, adakah anda memerlukan pinjaman perniagaan, Adakah anda memerlukan pinjaman untuk pelaburan terlebih dahulu, adakah anda memerlukan pinjaman jangka panjang, adakah anda memerlukan pinjaman jangka pendek, adakah anda mendapatkan pinjaman tidak bercagar, membayar pinjaman hari yang anda perlukan, adakah anda memerlukan hari yang buruk pinjaman, keseluruhan pinjaman ibu negeri yang saya perlukan, adakah anda mahu pinjaman kereta, adakah anda mahu Morgage pinjaman, adakah anda mahu pinjaman bercagar, adakah anda mahu pinjaman rumah, Kemudian firma pinjaman yang membawa kembali kita pakej yang serendah 1%, pinjaman tanpa faedah, anda bebas untuk mendapatkan anda pinjaman cepat, untuk merealisasikan matlamat anda pada tahun baru ini, semoga allah memberkati anda, inshaillah
  e-mel kenalan <(aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com)
    DAPATKAN SEGERA ANDA, ANDA MENDAPAT PINJAMAN CEPAT DAN BESAR

  ReplyDelete
 56. aasalamaluikum, saya ialah syahir neni, ibu muslim dari Kuching, Sarawak Kuching dewan bandar utara di malaysia, saya mahu menggunakan medium ini untuk memberi amaran kepada semua pencari pinjaman perlu berhati-hati kerana terdapat penipu di blog ini. i bodoh di sini di laman web ini pada tahun lepas saya dari segi kewangan ke bawah, dan dalam keadaan terdesak, saya telah ditipu oleh peminjam banyak palsu di blog ini. Saya telah hampir berputus asa sehingga saya pergi di televisyen mengenai syarikat yang pesat berkembang firma pinjaman dipercayai bernama Devya Ajjaade rumah kredit yang mengesahkan saya pinjaman tidak bercagar Rm 579,000 pada kadar yang sangat rendah 1% dalam 4 jam tanpa tekanan dan kelewatan, mereka sangat cepat dan cepat untuk menyampaikan dana dengan caj pemindahan dan bayaran pendaftaran seperti yang lain di blog ini. ia akan menarik minat anda untuk mengetahui bahawa saya mendapat pinjaman saya pada 5 Januari 2017, kini saya mempunyai cadangan perniagaan saya bekerja sekarang jika anda perlukan, besar, tulen kenalan pinjaman pelaburan yang cepat melalui: ((devyajjaade.loanfirm@gmail.com )), anda perlu tahu bahawa firma itu tidak tahu memberi keterangan im dalam media, im sangat gembira untuk melakukan ini, e-mel saya adalah (nenisyahir@gmail.com) boleh allah memberkati dan memakbulkan doa anda pada tahun ini seperti saya

  ReplyDelete
 57. aasalamaluikum, saya ialah syahir neni, ibu muslim dari Kuching, Sarawak Kuching dewan bandar utara di malaysia, saya mahu menggunakan medium ini untuk memberi amaran kepada semua pencari pinjaman perlu berhati-hati kerana terdapat penipu di blog ini. i bodoh di sini di laman web ini pada tahun lepas saya dari segi kewangan ke bawah, dan dalam keadaan terdesak, saya telah ditipu oleh peminjam banyak palsu di blog ini. Saya telah hampir berputus asa sehingga saya pergi di televisyen mengenai syarikat yang pesat berkembang firma pinjaman dipercayai bernama Devya Ajjaade rumah kredit yang mengesahkan saya pinjaman tidak bercagar Rm 579,000 pada kadar yang sangat rendah 1% dalam 4 jam tanpa tekanan dan kelewatan, mereka sangat cepat dan cepat untuk menyampaikan dana dengan caj pemindahan dan bayaran pendaftaran seperti yang lain di blog ini. ia akan menarik minat anda untuk mengetahui bahawa saya mendapat pinjaman saya pada 5 Januari 2017, kini saya mempunyai cadangan perniagaan saya bekerja sekarang jika anda perlukan, besar, tulen kenalan pinjaman pelaburan yang cepat melalui: ((devyajjaade.loanfirm@gmail.com )), anda perlu tahu bahawa firma itu tidak tahu memberi keterangan im dalam media, im sangat gembira untuk melakukan ini, e-mel saya adalah (nenisyahir@gmail.com) boleh allah memberkati dan memakbulkan doa anda pada tahun ini seperti saya

  ReplyDelete
 58. Halo, saya bernama BAMBANG LARRY. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya secara finansial tegang, dan karena putus asa, saya telah scammed oleh beberapa lender online. Aku hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal bernama HARTFORD FINANCIAL SERVICE yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp600.juta dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 1.5%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah i diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena itu saya berjanji saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres. Jadi jika Anda membutuhkan setiap pinjaman apapun, menghubunginya via email nya: hartfordfinancialservice@gmail.com
  Anda juga dapat menghubungi saya di email saya burgerlarry22@gmail.com
  Sekarang, semua saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya yang saya kirim langsung ke rekeningnya bulanan.

  ReplyDelete
 59. Halo, semua orang sangat senang untuk memberikan bukti besar saya tentang bagaimana saya mendapat pinjaman dari HARTFORD FINANCIAL SERVICE, saya ingin cepat menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan seluruh dunia tahu itu, IBU PUTRI RUDI pencarian saya untuk pinjaman untuk memulai ketika saya membutuhkan untuk menjalankan bisnis saya sendiri untuk mendukung bisnis saya, belanja jadi saya pergi online untuk menemukan pinjaman ketika saya datang di beberapa lender yang curang dan scammed agak jauh uang saya di waktu proses saya bingung saya tidak tahu apa yang perlu harus dilakukan lagi karena uang yang sedikit saya miliki dengan saya diambil oleh mereka penipuan bajingan menyebut diri pemberi pinjaman kredit benar, maka satu hari yang setia seperti saya browsing melalui internet mencari pekerjaan saya datang di beberapa testimonial mengomentari forum dengan satu Mr BAMBANG LARRY, tentang bagaimana ia menerima pinjaman dari bank dari E-mail: (hartfordfinancialservice@gmail.com) jadi saya berkata kepada diri sendiri bahwa saya harus memberikan percobaan ini karena aku sangat takut apa yang orang lain peminjam lakukan untuk saya, jadi aku pergi ke depan mengambil alamat email Anda pribadi bersama-sama di komentar di situs sehingga saya menghubungi mereka untuk memberitahu Anda bahwa saya telah menyebutnya oleh sejumlah pelanggan yang menerima pinjaman dari perusahaan, oleh karena itu, ketika mereka gard ini mereka di mana sangat senang tentang itu, jadi dia meyakinkan saya bahwa saya di perusahaan yang tepat di mana saya bisa mendapatkan jumlah pinjaman keinginan saya, mereka memberi saya formulir aplikasi pinjaman dari peminjam untuk mengisi dan kembali, aku melakukan semua itu, mengingat mereka semua informasi yang saya perlu tahu tentang saya, Jadi saya telah diberi syarat dan kondisi dari semua perusahaan mereka berjalan lancar tanpa penundaan, di tidak kurang dari 24 jam saya diberitahu uang itu pinjaman yang sah saya keluar dari Rp1.000.000 000 memiliki terdaftar dan disetujui oleh lembaga pinjaman mereka percaya, sehingga waktu proses saya sangat senang ketika mereka bilang aku harus mengirim mereka melalui rincian perbankan, tapi aku agak ragu-ragu untuk melakukannya saya mengatakan saya memiliki keyakinan dan kepercayaan untuk mendapatkan pinjaman ini saya kepada mereka melalui rekening bank begitu mengejutkan dan saya menerima altert dari bank saya bahwa account saya telah dikreditkan dengan jumlah Rp1.000.000.000 oleh THE HARTFORD FINANCIAL SERVICE. Jadi saya segera e-mail mereka bahwa saya telah menerima pinjaman saya berhasil, sehingga saudara-saudara saya di luar sana masih mencari pinjaman perusahaan asli saya akan menyarankan Anda untuk silahkan hubungi THE HARTFORD dengan E-mail yang sama: (hartfordfinancialservice@gmail.com ) dan saya tahu mereka akan membantu Anda dengan jumlah pinjaman yang Anda inginkan baik-baik saja, Email mereka hari ini dan Anda akan senang Anda lakukan. Anda juga dapat menghubungi saya di email ini (putrirudi91@gmail.com)

  ReplyDelete
 60. Halo, nama saya hendi didi. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah menipu oleh beberapa pemberi pinjaman secara online, saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya di Medan merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal untuk meminjamkan bernama pinjaman tanpa jaminan Mrs Devya Ajjaade dari Rp 853 juta dalam waktu kurang dari 2 jam tanpa penundaan pada tingkat bunga hanya 1%. Saya sangat terkejut ketika saya mendapat peringatan di ponsel saya saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa nomor saya diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan, karena itu saya berjanji saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa masalah. jadi jika Anda memerlukan pinjaman cepat, pinjaman besar dan pribadi apapun, menghubunginya melalui email: ^^^^devyajjaade.loanfirm@gmail.com^^^^^
  untuk pertanyaan kontak saya adalah (hendidi01@gmail.com)

  ReplyDelete
 61. Adakah anda memerlukan pinjaman? Bank itu telah menafikan anda pinjaman, kami berada di sini untuk membantu anda dari segi kewangan, untuk mendapatkan pinjaman segera apa-apa amaun di mana-mana destinasi. kebahagiaan anda adalah keutamaan kami. Kami menyediakan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan dan pinjaman korporat dan semua jenis pinjaman dengan kadar faedah pada 2% untuk maklumat lanjut sila hubungi kami melalui e-mel (danisyarizanaloancompany@gmail.com) untuk mengambil langkah ini dan memecahkan kesusahan kewangan dalam hidup anda dan keluarga jadi tergesa-gesa dan hubungi kami

  ReplyDelete
 62. i memerlukan pinjaman untuk untuk perniagaan sayaApakah Anda perlu pinjaman mendesak untuk melunasi utang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan bisnis Anda? Apakah Anda membutuhkan pinjaman konsolidasi atau hipotek? Apakah Anda pernah ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Mencari lagi karena kami berada di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu !! kami memberikan pinjaman kepada perusahaan, badan swasta dan individu pada tingkat bunga rendah dan terjangkau dari 2%. Anda dapat menghubungi kami melalui e-mail melalui: (silverveeloanfirm@gmail.com)

  APLIKASI DATA

  1) Nama ...........................
  2) Negara .......................
  3) Alamat ......................
  4) Jenis Kelamin ........................
  5) Status perkawinan .............
  6) Pekerjaan ................
  7) Nomor Telepon ...........
  8) posisi di tempat kerja .....
  9) pendapatan bulanan ....................
  10) Jumlah Pinjaman .........
  11) durasi pinjaman .....
  12) Tujuan pinjaman ..................
  13) Tanggal Lahir ........................

  ReplyDelete